Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Квалификация за Национален отбор OPEN 2017

22.11.2016 / 00:00

Във връзка с предстоящо Световно отборно първенство, което ще се проведе в периода 12 - 26 август 2017 в Лион, и съгласно Решение 1.1. от 21.11.2016 г. на УС, Българска Бридж Федерация определя следния

РЕД

 за провеждане на квалификация за избор на национален отбор на България

категория OPEN 2017 за Световното първенство в Лион 2017

 

1.           Изисквания към състезателите

1.1.      До участие в квалификация за избор на национален отбор на България категория OPEN 2017 за Световното първенство в Лион 2017 се допускат състезатели, които отговарят на следните условия:

а)      състезателят трябва да притежава българско гражданство;

б)      състезателят е заплатил членския си внос за 2017 г.;

в)      състезателят не е участвал в национален отбор на друга държава след 01.01.2015 г.

г)       състезателят няма влязло в сила дисциплинарно наказание за неучастие в състезания към момента на регистрация и към момента на провеждане на квалификацията.

2.         Изисквания към отборите

2.1.      Всеки отбор за участие в квалификацията може да е съставен от 4 до 6 състезатели, отговарящи на изискванията по т. 1.1, като всеки от състезателите трябва да е изиграе поне 1/3 от броя игри във всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

2.2.      В случай на спечелване на квалификацията, съответният отбор се задължава самостоятелно да осигури финансирането на всичките си разходи, свързани с участието в Световното първенство в Лион 2017, като разходи за:

а)      такса за участие към WBF;

б)      престой на отбора;

в)      пътни разходи;

г)       екипи;

д)      медицински застраховки и др.

3.         Депозит за участие

3.1.      Всеки отбор следва да внесе депозит за участие в размер на 4 000 /четири хиляди/ евро, представляващ равностойността на таксата към WBF за участие в Световното първенство в Лион 2017.

3.2.      Депозитът за участие се заплаща в срок не по-късно от крайната дата за регистрация за участие в квалификацията по следната банкова сметка в евро на Българска Бридж Федерация: ЦКБ АД Клон София Юг, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG26 CECB 9790 14F7 0526 00.

3.3.      В случай на спечелване на квалификацията, депозитът внесен от спечелилия отбор не се възстановява, като Българска Бридж Федерация използва внесената сума за заплащане в съответния срок на таксата за участие на отбора на Световното първенство в Лион 2017.

3.4.      Депозитите на неспечелилите отбори се възстановяват от Българска Бридж Федерация в срок от 7 дни след приключване на квалификацията.

3.5.      В случай, че спечелилият отбор откаже да участва на Световното първенство в Лион 2017, депозитът не се възстановява и Българска Бридж Федерация задържа внесената сума.

3.6.      В случай, че спечелилият отбор откаже да участва на Световното първенство в Лион 2017, Българска Бридж Федерация кани за участие класиралия се на второ място на квалификацията отбор, като определя подходящ срок, в който да бъде внесен отново депозит за участие в посочения по-горе размер. Внасянето на депозита в срок е условие за участието на класиралия се на второ място отбор на Световното първенство в Лион 2017.

4.         Такса за участие в квалификацията

4.1.      Всеки отбор следва да заплати такса за участие в квалификацията в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

4.2.      Таксата за участие се заплаща в срок не по-късно от крайната дата за регистрация за участие в квалификацията по следната банкова сметка в лева на Българска Бридж Федерация: ЦКБ АД Клон София Юг, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG12 CECB 9790 10F7 0526 00.

4.3.      Таксата за участие е с административен характер и не представлява част от разходите на отбора за участие в Световното първенство в Лион 2017.

4.4.      Внесената такса за участие не подлежи на връщане, прихващане и не се възстановява независимо дали отборът участва или не участва в квалификациите след като бъде потвърдена регистрацията му по реда на т. 5.3.

5.         Регистрация за участие в квалификацията

5.1.      Регистрацията на отбор за участие в квалификацията се извършва чрез попълване на регистрационен формуляр, който се изпраща по електронен път на office@bridge.bg. Към формуляра се прилагат:

а)           платежен документ за внесен депозит за участие;

б)           платежен документ за внесена такса за участие;

5.2.      Крайният срок за подаване на регистрационните формуляри е 10.01.2017 г.

5.3.      Българска Бридж Федерация потвърждава регистрацията за участие на всеки отбор в срок до 16 януари 2017 г. след извършване на проверка за:

а)           подаден в срок коректно попълнен регистрационен формуляр;

б)           постъпила в срок по сметка на Българска Бридж Федерация такса участие;

в)           постъпил в срок по сметка на Българска Бридж Федерация депозит за участие;

г)            изпълнение на условията по т. 1.1.

6.         Провеждане на квалификацията

6.1.      Квалификацията за избор на национален отбор на България категория OPEN 2017 за Световното първенство в Лион 2017 се провежда в периода 09 – 12 февруари 2017 г.

6.2.      В срок до 16 януари 2017 г. въз основа на потвърдените регистрации за участие в квалификацията, Българска Бридж Федерация ще оповести:

а)           мястото на провеждане на квалификацията;

б)           график на провеждане на квалификацията;

в)           брой фази на квалификационното състезание и

г)            брой игри.

7.         Задължения на спечелилия отбор

7.1.      Съставът на националния отбор OPEN следва да е от 6 състезатели и играещ/неиграещ капитан и да бъде определен в срок до 28.02.2017 г.

7.2.      Поне 4 от състезателите в националния отбор OPEN трябва да са участвали в състава на отбора победител в квалификацията.

7.3.      Всеки състезател от националния отбор трябва да е участвал в квалификацията и да е изиграл поне 1/3 от броя игри за всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

 

Регистрационен формуляр

Резултати