Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 24.02.2015

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 24.02.2015 г. от 12.30 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

1.      Приемане на проекто - бюджет на „Българска Бридж Федерация“ за 2015 г.;

2.      Международен спортен календар на „Българска Бридж Федерация“ за 2015 г.: Национални отбори „OPEN”, „Сеньори” и „Младежи” – начин за избиране на състав и вариант на финансиране.

3.      Организиране на пролетен ученически лагер за 2015 г.;

4.      Разглеждане на въпроси, свързани с официалния интернет сайт на „Българска Бридж Федерация“;

5.      Приемане на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж;

6.      Приемане на Наредба за индивидуалните майсторски точки;

7.      Определяне на ред и условия за отдаване за ползване на техника и инвентар, собственост на „Българска Бридж Федерация“.

8.      Други.

По т. 1 от дневния ред:

Представен бе изготвения проекто - бюджет на „Българска Бридж Федерация” за 2015 г. След проведени разисквания и на основание чл. 16, т. 8 от Устава на Федерацията, членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

1.1. Приема проекто - бюджета на „Българска Бридж Федерация“ за 2015 г.

1.2. Управителният съвет възлага на Председателя на УС на „Българска Бридж Федерация“ да бъдат предприети необходимите действия за представяне на проекто - бюджета за утвърждаване от Общото събрание съгласно Устава на Федерацията.

По т. 2 от дневния ред:

След проведени разисквания относно Международния спортен календар на „Българска Бридж Федерация“ за 2015 г., членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

2.1     За Национален отбор „Младежи“:

§  Националният отбор категория „Младежи“ да представи България на 25-тия Европейски младежки отборен шампионат, който ще се проведе в периода 18 - 25 юли 2015 г. в град Тромсо, Норвегия;

§  Състезателни двойки от националния отбор категория „Младежи“ да вземат участие във 2-рото Младежко двойково бридж състезание, което ще се проведе в периода 28.10-01.11.2015 г. в Dourdan, Франция;

§  Отборът се избира от Теню Тенев;

§  Треньор – Теню Тенев.

2.2   За Национален отбор „OPEN”:

§  Да представи България на 42-рия Световен отборен бридж шампионат „Bermuda Bowl”, който ще се проведе в периода 26.09 – 10.10.2015 г. в град Ченай, Индия;

§  Избира Селекционен Съвет в състав Христо Николов, Диана Дамянова, Стойчо Радков, Тони Русев, Илиана Христова, Колю Видев и Марта Николова, който ще определи 3-тата двойка в националния отбор;

§  Определя таксата за участие в квалификационния турнир – 2 000 лева;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 20.03.2015 г.

§  Изборът на треньор да бъде направен от Управителния съвет, след определянето на победител на квалификацията;

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификации за определяне на национален отбор;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 06.03.2015 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификации за определяне на национален отбор.

2.3   За Национален отбор категория „Сеньори“:

§  Да представи страната на Световен отборен бридж шампионат “d’Orsi Senior Bowl”, който ще се проведе в периода 26.09 – 10.10.2015 г. в град Ченай, Индия;

§  Избира Селекционен Съвет в състав Христо Николов, Диана Дамянова, Стойчо Радков, Теню Тенев, Илиана Христова, Колю Видев и Марта Николова, който ще определи 3-тата двойка;

§  Определя таксата за участие в квалификационния турнир – 2 000 лева;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 20.03.2015 г.

§  Изборът на треньор да бъде направен от Управителния съвет, след определянето на победител на квалификацията;

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификации за определяне на национален отбор;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 06.03.2015 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификации за определяне на национален отбор.

По т. 3 от дневния ред:

След проведени разисквания относно организирането на пролетен и летен младежки лагер и младежки състезания за 2015 г., членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

3.1     Да се проведе 2-ри Младежки бридж лагер за ученици до 19 г. в периода 28.02 - 03.03.2015 г., в хотел „Бор“ в комплекс Боровец, като възлага организирането и провеждането на лагера на Теню Тенев;

3.2     Да се проведе Държавно ученическо отборно първенство 2015 г. в рамките на 2-рия Младежки бридж лагер;

3.3     Да се проведе 3-ти Младежки бридж лагер (до 25 г.) в периода август – септември 2015 г. в ММЦ – Приморско, като възлага организирането и провеждането на лагера на Теню Тенев;

3.4     Да се проведе Младежко първенство на Клубовете в рамките на 3-тия Младежки бридж лагер;

3.5     Да се проведат 2 студентски състезания – през април и през ноември 2015 г., организирането на които се възлага на СНЦ „БРИДЖ КЛУБ АКАДЕМИК“ – гр. Пловдив, представлявано от Валентин Константинов.

По т. 4 от дневния ред:

Разгледани бяха различни въпроси, касаещи функционирането на официалния интернет сайт на „Българска Бридж Федерация“, като след проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следното решение:

4.1   Възлага на Георги Стаматов в срок до 08.03.2015 г. да даде становище и предложения във връзка с техническата поддръжка и функционалност на официалния интернет сайт на „Българска Бридж Федерация“ с оглед привеждането му в съответствие с вътрешните устройствени актове на Федерацията.

По т. 5 от дневния ред:

Разгледан бе изготвения проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж и след проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

5.1   Приема Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж;

5.2   Отменя Наредба № 5 за организиране и провеждане на държавните първенства по бридж 2015-та година (сезон 2014 – 2015 г.).

По т. 6 от дневния ред:

Разгледан бе изготвения проект на Наредба за условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки и след проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следното решение:

6.1   Приема Наредба за условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки.

По т. 7 от дневния ред:

В хода на започналите разисквания относно определяне на реда и условията за отдаване за ползване на техника и инвентар, собственост на „Българска Бридж Федерация“, членовете на Управителния съвет констатираха, че е необходимо да бъде предоставена допълнителна информация, поради което единодушно взеха следното решение:

7.1   Отлага разглеждането на т. 7 от дневния ред за следващо заседание на Управителния съвет, след представяне на допълнителната информация, необходима за вземането на решения по точката.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                     .........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                    ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати