Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 10.03.2015

ПРОТОКОЛ

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 10.03.2015 г., от 11.30 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

1.      Определяне на ред и условия за отдаване за ползване на техника и инвентар, собственост на „Българска Бридж Федерация“.

2.      Други.

 

По т. 1 от дневния ред:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с направено предложение относно реда и условията за отдаване за ползване на техника и инвентар, собственост на Федерацията. След проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха с 6 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ следните решения:

1.1. Определя такса в размер на 15 (петнадесет) лева на ден за ползване на комплект „Техника”, съдържащ:

·        Bridgemate Pro устройства –до 28 бр.;

·        Bridgemate Pro сървър – 1 бр.;

·        дубликатираща машина – 1 бр.;

·        лаптоп – 1 бр.;

·        мултимедиен проектор – 1 бр.

1.2. Определя такса в размер на 20 (двадесет) лева на ден за ползване на пълен комплект оборудване, съдържащ:

·        комплект „Техника” със съдържанието, посочено в т. 1.1.;

·        контейнери с карти – до 64 контейнера;

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                     ........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                    .........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати