Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 18.08.2015

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 18.08.2015 г . от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

1.      Промени в състава на Дисциплинарната комисия към „Българска Бридж Федерация“.

 

По т. 1 от дневния ред:

Разгледано бе постъпило предложение от страна на председателя на Дисциплинарната комисия – г-н Златко Неделчев, за промени в състава на Дисциплинарната комисия и мотивите за това.

След проведени разисквания и на основание чл. 2 от Общите разпоредби на Дисциплинарния правилник, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 

1.1. Избира и утвърждава за членове на Дисциплинарната комисия следните лица:

1.1.1.      Даниела Петкова Григорова (София);

1.1.2.      Явор Данаилов Балкански (Русе);

1.1.3.      Александър Димитров Панайотов (Варна);

1.1.4.      Стефан Костадинов Тодоров (Стара Загора).

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                      ........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Теню Русев Тенев                      ........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова     .........................................

Резултати