Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 20.08.2015

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 20.08.2015 г . от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

 

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Теню Русев Тенев, Георги Стаматов Стаматов, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

 

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

1.      Вземане на решение по получено на 09.08.2015г. възражение от Георги НиколовРалев (ИБН 0448) във връзка с наложено му дисциплинарно наказание (Заповед 019/03.08.2015 г. на Дисциплинарната комисия към „Българска Бридж Федерация“).

 

По т. 1 от дневния ред:

Разгледани бяха следните документи: Доклад от Валентина Петрова – главен съдия на 33-ти МБФ Албена 2015 г.; Заповед 019/03.08.2015 г. на Дисциплинарната комисия към „Българска Бридж Федерация“ за наложено дисциплинарно наказание на състезател Георги Николов Ралев (ИБН 0448); възражение постъпило на 09.08.2015г. от страна на Георги Николов Ралев (ИБН 0448) във връзка с наложеното му дисциплинарно наказание.

След проведени разисквания и на основание т. 2 от Раздел VII „Процедура на втора инстанция“ на Дисциплинарния правилник, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 

1.1. Потвърждава наложено със Заповед 019/03.08.2015г. на Дисциплинарна комисия към „Българска Бридж Федерация“ дисциплинарно наказание на Георги Николов Ралев (ИБН 0448).

 

1.2. Предоставя цялата документация на Апелативната комисия към „Българска Бридж Федерация“ за разглеждане на случая.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                      ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Теню Русев Тенев                      ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова   ..........................................

Резултати