Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 08.12.2015

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 08.12.2015 г. от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

1.      Международен спортен календар на „Българска Бридж Федерация“ за 2016 г.: Национални отбори  – начин за избиране на състав и вариант на финансиране.

2.      Организиране на пролетен ученически лагер за 2016 г.;

3.      Избор на членове на Съдийската комисия към „Българска Бридж Федерация“

4.      Други.

 

По т. 1 от дневния ред:

 

След проведени разисквания относно Международния спортен календар на „Българска Бридж Федерация“ за 2016 г., членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

1.1. 53-ти Европейски отборен шампионат (16 – 26.06.2016 г.) в Будапеща, Унгария:

1.1.1. Национален отбор категория „OPEN“:

§  Национален отбор „OPEN“ да представи България на 53-тия Европейски отборен шампионат, който ще се проведе в периода 16 – 26 юни 2016 г. в град Будапеща, Унгария;

§  ББФ осигурява пълно финансиране на Национален отбор „OPEN“ за участие на 53-тия Европейски отборен шампионат 2016 г.

§  Избира Селекционен Съвет (СС) в състав Диана Дамянова, Тони Русев, Марта Николова, Колю Видев, Илиана Христова, Стойчо Радков и Христо Николов, който ще определи 3-тата състезателна двойка в националния отбор и резервна двойка, като изборът и за двете да бъде направен от двойките, съставляващи отборите, участвали в квалификационното състезание.;

§  Изборът на треньор да бъде направен от СС, след определянето на победител на квалификацията;

§  Отборите, участващи в квалификационното състезание, да бъдат съставени от по 2 състезателни двойки;

§  Определя такса за участие в квалификационното състезание – 2 000 лева / отбор;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 02.03.2016 г.

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификации за определяне състава на национален отбор „OPEN“;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 07.03.2016 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификации за определяне на национален отбор „OPEN“.

 

               1.1.2. Национален отбор категория „Сеньори“:

§  ББФ да продостави възможност Национален отбор „Сеньори“ да представи България на 53-тия Европейски отборен шампионат, който ще се проведе в периода 16 – 26 юни 2016 г. в град Будапеща, Унгария;

§  ББФ не финансира участието на Национален отбор „Сеньори“ на 53-тия Европейски отборен шампионат 2016 г.

§  Отборите, участваши в квалификационното състезание, да бъдат съставени от 4 до 6 състезатели;

§  Определя такса за участие в квалификационното състезание – 120 лева / отбор;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 02.03.2016 г.

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификации за определянесъстава на национален отбор „Сеньори“;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 07.03.2016 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификации за определяне на национален отбор „Сеньори“.

 

               1.1.3. Национален отбор категория „Жени“:

§  ББФ да продостави възможност Национален отбор „Жени“ да представи България на 53-тия Европейски отборен шампионат, който ще се проведе в периода 16 – 26 юни 2016 г. в град Будапеща, Унгария;

§  ББФ не финансира участието на Национален отбор „Жени“ на 53-тия Европейски отборен шампионат 2016 г.

§  Отборите, участващи в квалификационното състезание, да бъдат съставени от 4 до 6 състезатели;

§  Определя такса за участие в квалификационното състезание – 120 лева / отбор;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 02.03.2016 г.

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификации за определянесъстава на национален отбор „Жени“;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 07.03.2016 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификации за определяне на национален отбор „Жени“.

 

1.2. Световни Бридж Игри 2016 г. във Вроцлав, Полша: ББФ да не финансира участие на национални отбори във форума, като при желание за участие на повече от един отбор в дадена категория, ББФ да проведе квалификационни състезания:

§  Определя период на провеждане на квалификационните състезания: 02-05.06.2016 г.;

§  Определя краен срок за регистрация на отборите 02.05.2016 г.

§  Определя такса за участие в квалификационните състезания – 120 лв. / отбор;

§  Оправомощава Изпълнителния директор да определи останалите условия за провеждане на квалификационните състезания;

§  Възлага на Изпълнителния директор в срок до 09.05.2016 г. да оповести реда и условията за провеждането на квалификациите.

 

По т. 2 от дневния ред:

 

След проведени разисквания относно организирането и провеждането на пролетен младежки лагер през 2016 г., членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 

2.1. Да се проведе 4-ти Младежки бридж лагер за ученици до 19 г.:

§   период на провеждане: 03 - 06.03.2016 г.;

§   място на провеждане: хотел „Сливен“ в гр. Сливен;

§   ББФ да финансира 50 %  от разходите за настаняване и храна по време на лагера, а другите 50 % от разходите да са за сметка на участниците.

2.2. Възлага организирането и провеждането на лагера на г-н Теню Тенев;

2.3. Да се проведе Държавно ученическо отборно първенство 2016 г. в рамките на 4-тия Младежки бридж лагер;

 

По т. 3 от дневния ред:

 

Разгледано бе постъпило предложение от страна на председателя на Съдийската комисия – г-н Димитър Георгиев, за определяне състава на Съдийската комисия към „Българска Бридж Федерация“.

След проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

3.1. Избира и утвърждава за членове на Съдийската комисия следните лица:

3.1.1 Тодор Илиев Костадинов (Пловдив);

3.1.2. Юрий Елиас Перец (Варна);

3.1.3. Христо Милков Дюлгеров (Сливен);

3.1.4. Валентина Атанасова Петрова (Добрич).

 

По т. 4 от дневния ред:

 

Във връзка с инициатива на ББФ за насърчаване и популяризиране на спортния бридж сред младежи, постъпи предложение от Теню Тенев – Заместник-председател на ББФ и завеждащ ресор „Младежки бридж“, кои бридж клубовете-членове на ББФ и бридж деятели да бъдат наградени за работата им с младежи през 2015 г. След проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО решението да бъдат наградени следните бридж клубове:

§   Христо Дюлгеров, БК „Сливен“ – Сливен – 200 лв.;

§   Людмил Илиев, БК „Рациария“ – Видин – 200 лв.;

§   Мира Славова, БДСБК „Далия“ – София – 200 лв.;

§   Георги Георгиев, СК „Бридж“ – Добрич – 200 лв.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                    ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                    ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати