Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Правилник за регламентиране на статута на състезателите

ПРАВИЛНИК ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТАТУТА НА    СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРАВА В СДРУЖЕНИЕ 

                        БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ (ББФ)  

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се определят статутът на лицата, участващи в тренировъчната и състезателната дейност и условията и реда за преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по Спортен Бридж в Република България. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ВЪЗНИКВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ , ПРЕКРАТЯВАНЕ И        ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

Чл. 2. /1/ Управителните съвети на спортните клубове, членове на ББФ, изготвят поименни списъци за картотекиране на спортисти за съответната спортно-състезателна година. 

          /2/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист. 

          /3/ Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или са чужди граждани, на които е разрешено пребиваване в Република България.

         /4/ Картотекирането се извършва въз основа на ясно изразено в писмена форма желание на съответното физическо лице, желаещо да бъде картотекирано към даден спортен клуб, член на ББФ. 

Чл. 3. Картотекирането на лица на възраст под 18 години се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството.

 

Чл. 4 Във връзка с картотекирането  ББФ въвежда следните такси и срокове за картотекиране на състезатели (физически лица):

/1/ Клубна (частична) такса за картотекиране на състезател  за съответната календарна година – в размер на 10лв.

 1.  Заплащането на Клубната такса за картотекиране дава право на съответния състезател да участва в  клубни сесии и симултанни турнири организирани от ББФ като индивидуалните точки, спечелени в тези сесии и  турнири да бъдат зачетени и отразени в Индивидуалната Национална ЕЛО класация на ББФ.  

 2.  Клубната такса не дава възможност на съответния състезател да участва в Държавните първенства организирани от ББФ.

 3.  При картотекирането на нови състезатели, които все още нямат ИБН и не са участвали  до момента в клубни и национални турнири по бридж  както и в Държавни първенства организирани от ББФ, Клубът, който ги картотекира получава като стимул еднократно облекчение като съответният играч не дължи  Клубна такса картотекиране за първата година, ако е изиграл поне три клубни турнира, съответно не дължи Национална такса картотекиране за първата година, ако е взел участие в поне 3 национални турнира по бридж и в едно от Държавните първенства.

     /2/ Национална (пълна) такса за картотекиране на състезател за  съответната календарна година – в размер на 24лв.

2.1 Националната такса за картотекиране дава право на съответния състезател да участва в Държавните първенства и в откритите Национални турнири по бридж под егидата на ББФ.

2.2 Клубният представител (председател, администратор) следва да заяви чрез подадена ведомост в ББФ клубните членове, които са заплатили национална такса за картотекиране.

2.3 Състезатели, които не са заплатили национална такса за картотекиране през клубен представител, при участие на Държавни първенства и открити Национални турнири по бридж заплащат на място такса за картотекиране  - в размер на 30лв.

2.4 Състезател, който не е посочил клуб, към който иска да бъде картотекиран, чрез попълване на декларация по образец, няма право да участва в Държавните първенства организирани от ББФ и постигнатите от него резултати в откритите Национални турнири по бридж под егидата на ББФ няма да бъдат зачетени и отразени в Националната ЕЛО класация на ББФ.

2.5 Състезател, който не е картотекиран може да участва в открити Национални турнири по бридж под егидата на ББФ като заплати еднократна такса за участие към федерацията както следва:

 •  За едносесиен двойков турнир – 5лв. 

 •  За двойков турнир с повече от една сесии – 5лв. за всяка сесия

 •  За отборен турнир – 10 лв. 

                            /3/  Срокът за картотекиране на състезател за съответната календарна година е до 31.01. Допуска се срокът да бъде удължен до 31.03. само за 2022г. при първоначалното картотекиране на състезатели, след влизане на Правилника в сила.

Чл. 5. /1/ ББФ води регистър на картотекираните състезатели. 

           /2/ Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в документа му за самоличност или акта за раждане. 

           /3/ ББФ издава на картотекираните лица състезателна карта, която има ИБН (Идентификационен Бриджов Номер) и съдържа имената и датата на раждане на спортиста.

           /4/ Състезателната карта се заверява след представянето на документ за внесена такса, определена с решение на Управителния съвет на ББФ за съответната спортносъстезателна година. 

Чл. 6. /1/ Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на картотекирането. 

           /2/ Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран. 

(Бележка – това е директно текстът на чл. 18. от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта)  

Чл. 7. /1/ Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е картотекиран. 

           /2/ Картотекирането има срок една година. 

Чл. 8. Спортистът удостоверява правото за участие в тренировъчната и спортносъстезателната дейност на ББФ със състезателната карта - ИБН  

Чл. 9. /1/ ББФ може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно. 

           /2/ Мерките по ал. 1 се налагат: 

 1.  по инициатива на ББФ при констатирани нарушения на:  

а/ Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;  

 б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителните органи, регламентиращи дейността на федерацията;  

в/ тренировъчната и състезателната дейност.  

 1.  по мотивирано предложение от страна на:  

а/ спортния клуб, който с картотекирането е предоставил състезателни права на спортиста;  

б/ изпълнителния директор на Антидопинговия център;  

в/ Европейската бридж лига (EBL) и Световната бридж федерация (WBF)  в случаите, предвидени в техните правила.  

Чл. 10. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват: 

 1.  по взаимно съгласие на страните;  

 2.  при писмено изразено желание на картотекираното лице;  

 3.  с изтичане на срока на картотекиране;  

 4.  при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;  

 5.  при заличаване регистрацията на спортния клуб.  

Чл. 11. /1/ Прекратяват се състезателните права за срок от една година на спортист, който премине в друг спортен клуб без да е уредил отношенията си с клуба, в който е картотекиран (например – заплащането на членски внос, връщането или възстановяването на предоставени му от клуба средства, екипировка и др.), ако е участвал в състезания от името на новия клуб. 

            /2/ Спортист, включен в разширените състави на националните отбори, изтърпяващ наказание по смисъла на ал. 1, може да участва в състезания от международния спортен календар на ББФ и на състезания от държавния спортен календар като индивидуален участник. Той няма право да участва в лични отборни първенства, администрирани от федерацията. 

            /3/ Приносът на този състезател, ако е участвал на Световни и Европейски първенства, както и на Световни купи, се зачитат за спортния клуб, който той е напуснал без разрешение. 

           /4/ При писмено желание на състезател за смяна на клубната принадлежност и несъгласие на клуба, към който се е състезавал, състезателят може да дължи неустойка за разходите направени през годината, когато се е състезавал, както и да му се прекратят състезателните права за календарната година, ако всичко това е уговорено 

 •  договора между състезателя и клуба.

Чл. 12. Не може да бъдат отнети състезателните права на Спортист, ако е в процедура за промяна на клубната принадлежност, по предложение на спортния клуб, който напуска. Чл. 13. При обединяването на два и повече спортни клуба на територията на едно населено място, в случай че има освободени спортисти, те могат да променят клубната си принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор. 

Чл. 14. Картотекирането в случаите по чл. 10 и чл. 11 се извършва в срок до един месец от узаконяване на промяната в съответствие с изискванията на този правилник. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ 

Чл. 15. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия. 

Чл. 16. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови групи:

-  ученици

 •  младежи и девойки - 16 до 26 години.

 •  мъже и жени - от 26 до 60  години.

 •  сеньори  - над 61 години

              /1/ ББФ по предложение на спортния клуб, картотекира спортистите аматьори и им предоставя състезателни права. 

             /2/ Спортист аматьор с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.  

Чл. 17.  /1/ Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно развитие и квалификация, но не може да получава възнаграждение. Договорът за лицата 

под 18 години се сключва за срок, който не може да надхвърли годината на навършване на неговото пълнолетие.  

            /2/ Лицата между 16 и 18 години, които са непълнолетни, могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан от тях и преподписан от родителите или попечителите.  

Чл. 18.  /1/ Спортист аматьор при постъпване във висше училище може да запази клубната си принадлежност, регистрирана преди приемането му за редовен студент. Въз основа на писмено изразено желание пред ББФ той може да бъде картотекиран и да получи състезателни права от името на даден студентски спортен клуб за времето до семестриалното завършване на обучението си.  

             /2/ След семестриалното завършване на обучението си състезателните му права се възстановяват към предишния клуб.  

             /3/ При прекъсване на следването, състезателните му права към предишния клуб се възстановяват до момента, в който продължи обучението си. 

Чл. 19. Спортистът аматьор е длъжен да: 

 1.  Спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение; 

 2.  Не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната 

 •  състезателна дейност с цел повишаване на спортните си постижения;

 1.  Спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на ББФ; 

 2.  Спазва общозадължителните актове на ББФ, EBL и WBF, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища; 

 3.  Преминава задължителни начални, периодични и пред състезателни медицински прегледи; 

 4.  Изпълнява и спазва решенията на управителните органи на ББФ. 

 5.  Изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на определени спортни резултати; 

 6.  Води системна тренировъчна дейност и  участва в състезания от държавния и международен спортен календар на ББФ; 

 7.   Състезава се от името на спортния клуб, към който е картотекиран; 

 8.  Уведомява писмено до 01 декември на текущата календарна година за желанието си да прекрати състезателните си права към съответния спортен клуб; 

 9.  Носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни уреди и пособия. Чл. 20. Спортистът аматьор има право: 

 1.  Да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от постигнатите спортно-технически резултати в съответствие с критериите и нормативите на съответните дисциплини в ББФ; 

 2.  Да получава награди за постигнати високи спортни резултати; 

 3.  Да бъде стимулиран с парични и предметни награди, ако не му са налагани наказания при провеждане на тренировъчната и състезателната дейност, за спазване на 

принципите на честната игра и проявен висок спортен морал; 

 1.  Да получи средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателна дейност, както за застраховки и медицинско обслужване; 

 2.  Да му се предоставят специални условия за осигуряване на възможност за съчетаване на училищните задължения с тренировъчната дейност. 

РАЗДЕЛ ІV 

СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Чл. 21. Спортистът професионалист извърша тренировъчна и състезателна дейност по трудов или по друг възмезден договор със съответния спортен клуб, срещу възнаграждение и за него спортът е основна професия. 

Чл. 22.  /1/Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно срока на договора, възнаграждението, застраховането и медицинското осигуряване на спортиста, условията 

и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер, обезщетенията, дължими от неизправната страна. 

             /2/ Прекратяването на договора на спортиста професионалист със спортния клуб става след получаване на становище от УС при ББФ. 

Чл. 23. Състезателните права на спортиста професионалист се упражняват за срока на договора. 

Чл. 24. /1/ Спортист младеж, когато навърши 18 години, може да сключи първия си договор като професионалист със спортния клуб, който го е предложил за картотекиране и в който се е състезавал в продължение на една спортно-състезателна година. 

            /2/ Спортист, който откаже да сключи първия си договор по смисъла на ал. 1, се наказва 

 •  прекратяване на състезателните му права за срок от две години.

Чл. 25.  /1/ След изтичане срока на първия договор като професионалист със спортния клуб, спортистът професионалист може да смени клубната си принадлежност и да подпише нов договор с друг клуб при спазване изискванията за трансфер на състезателни права ББФ. 

            /2/ Спортистът професионалист, подписал за един и същи период договори с повече от един спортен клуб, се санкционира от Управителния съвет на ББФ. 

Чл. 26. /1/ Ако в едномесечен срок от настъпване на основанието за подписване на нов договор, спортният клуб или спортистът откаже, спортистът професионалист се включва в трансферната листа на ББФ. 

             /2/ Спортист професионалист с прекратен договор самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран. 

РАЗДЕЛ V  

ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

Чл. 27. /1/ В рамките на срока на картотеката или сключения договор, състезателните права на спортист се прехвърлят от спортния клуб, с който спортистът има отношения, 

 •  който той е картотекиран, въз основа на възмезден договор за трансфер с друг клуб, при което се променя клубната му принадлежност. 

            /2/ Състезателни права на спортист могат да се преотстъпят от един спортен клуб на друг за определен период от време с възмезден договор в рамките на спортно- състезателната година. 

            /3/ Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.  

           /4/ Спортният клуб, който преотстъпва или предоставя с възмезден договор състезателни права, не отговаря за състезателната способност на спортиста. 

Чл. 28. Прехвърлянето на състезателните права чрез договор за трансфер става, ако спортистът е вписан в трансферната листа на ББФ. 

Чл. 29. /1/ Трансферната листа е списък на спортистите на ББФ, които писмено са заявили своето желание за трансфер през следващата спортно-състезателна година. 

            /2/ Спортните клубове, членове на ББФ, представят пред УС на ББФ списък на състезателите за включване в трансферната листа, както и на тези, които не са изявили желание да подновяват състезателните си права, не по-късно от 01 декември на всяка календарна година. 

Чл. 30.  /1/ Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.

             /2/. В случай че не се постигне споразумение между двата клуба за трансферната цена на спортиста, тя се определя от Управителния съвет на ББФ. 

Чл. 31. /1/ Срокът за плащане на трансферната цена е 3 месеца от подписването на договора за трансфер. Общата дължима сума може да се изплати на два пъти.  

             /2/ Треньорското ръководство, работило не по-малко от една година с трансферирания спортист, получава 25% от трансферната цена, като личния треньор получава половината от тази сума.  

Чл. 32. /1/ Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите. 

     /2/ Към договорите за трансфер на състезателни права се прилага българското законодателство. 

          /3/ Копие от договора за трансфер или преотстъпване на спортист от един спортен клуб на друг, се представя в 7 дневен срок в ББФ от приемащия спортен клуб. 

Чл. 33. След изтичане срока на договора за трансфер на състезателни права със спортния клуб и ако той не бъде продължен в едномесечен срок от настъпване на основанието за това, спортистът се включва в трансферната листа на ББФ. 

Чл. 34. /1/ Спортистът няма право да подпише договор без писменото съгласие на спортния клуб, който с картотекирането му е предоставил състезателни права и съответното разрешение на Управителния съвет на ББФ. 

          /2/ ББФ предоставя на чуждестранния клуб или съответната национална спортна федерация документ, с който писмено потвърждава съгласието си спортистът да подпише договор за прехвърляне или преотстъпване на състезателните му права. 

         /3/ Разрешение за преминаване в чуждестранен клуб не се изисква за спортист, който е с изтекъл договор. 

Чл. 35. Договорът задължително трябва да има клаузи за възможност спортистът да участва на Световни и Европейски първенства от името на Република България, ако бъде поканен в националния отбор, както и относно вида и размера на обезщетенията при прекратяване на договора по вина на чуждестранния спортен клуб. 

Чл. 36. Предоставянето на състезателни права на чуждестранен спортист става, ако има писмено съгласие на неговия спортен клуб или национална спортна федерация и подписан договор за прехвърляне или преотстъпване на състезателни права със съответния спортен клуб, редовен член на ББФ, EBL или на WBF. 

Чл. 37. Спортист с отнети състезателни права, няма право да участва на състезания, на които организатор/и е/са клубове – членове на ББФ.  

Чл. 38. ББФ води трансферен регистър, в който вписва договорите за трансфер на спортистите от спортните клубове, редовни членове на федерацията. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 •  1. Спортните клубове до 01 декември на всяка календарна година следва да представят пред ББФ своите предложения за картотекиране на спортисти за следващата спортно-състезателна година. 

 •  2. Решенията на Управителния съвет на ББФ по всички спорни въпроси възникнали при подписване или прекратяване на трудовите договори на спортистите и при трансфер или преотстъпване на състезателни права са окончателни и не подлежат на обжалване. 

 •  3. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и за трансфера и преотстъпването на състезателни права на спортисти аматьори и спортисти професионалисти.  

 •  4. Неуредените от този правилник въпроси се решават от УС на ББФ.  

 •  5. Този Правилник се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 14, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. 

 •  6. Правилникът е коригиран и приет от Управителния съвет на ББФ,

 

Резултати