Bulgarian Bridge Federation

Общо Събрание на ББФ

15.09.2014 / 00:00

УС на Сдружение „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” свиква ежегодното редовно Общо събрание на членовете на 03.10.2014г. (петък) в 10.00 часа, което традиционно ще се проведе в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон” №100 - хотел „Верея”, при следния дневен ред: 1. Отчет на УС за дейността на федерацията през 2013г.; 2. Приемане на нови членове на федерацията.; 3. Други. (При постъпили нови предложения, дневният ред може да бъде променен (след гласуване) или допълнен по т.3 - Други.) При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Резултати