Bulgarian Bridge Federation

Покана за свикване на Общо събрание

07.12.2015 / 00:00

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04.02.2016 г. от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 2, Хотел Новотел Пловдив, зала „Пловдив“, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността през 2015 г.

2. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2016 г.

3. Приемане на нови членове.

4. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 04.02.2016 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

                                                           Председател на УС на ББФ:...........................................

                                                                                                                      /Тони Русев/

Резултати