Bulgarian Bridge Federation

Квалификация за национален отбор "MIXED" - Европейско първенство 2019

01.09.2018 / 00:00

Във връзка с Европейско отборно първенство - MIXED, което ще се проведе в периода 22 - 28 февруари 2019 в Лисабон, Българска Бридж Федерация определя следния

 

РЕД

 за провеждане на квалификация за избор на национален отбор на България

категория MIXED за Европейско първенство в Лисабон 2019

 

1.           Изисквания към състезателите

1.1.      До участие в квалификация за избор на национален отбор на България категория MIXED за Европейско първенство в Лисабон 2019 се допускат отбори, съставени от състезателите, които отговарят на следните условия:

а)      състезателят трябва да притежава българско гражданство;

б)      състезателят е заплатил членския си внос за 2018 г.;

в)      състезателят не е участвал в национален отбор на друга държава след 01.01.2017 г.

г)       състезателят няма влязло в сила дисциплинарно наказание за неучастие в състезания към момента на регистрация и към момента на провеждане на квалификацията.

 

2.           Изисквания към отборите

2.1.      Всеки отбор за участие в квалификацията може да е съставен от 4 до 6 състезатели, отговарящи на изискванията по т. 1.1, като всеки от състезателите трябва да е изиграе поне 1/3 от броя игри във всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

2.2.      Всяка двойка, играеща в дадена среща, трябва да се състои от един състезател от мъжки пол и един състезател от женски пол.

2.3.      В случай на спечелване на квалификацията, съответният отбор се задължава самостоятелно да осигури финансирането на всичките си разходи, свързани с участието в Европейското първенство в Лисабон 2019, като разходи за:

а)      такса за участие към EBL;

б)      престой на отбора;

в)      пътни разходи;

г)       екипи;

д)      медицински застраховки и др.

 

3.           Депозит за участие

3.1.      Всеки отбор следва да внесе депозит за участие в размер на 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ евро, представляващ равностойността на таксата към EBL за участие в Европейското първенство в Лисабон 2019.

3.2.      Депозитът за участие се заплаща в срок не по-късно от крайната дата за регистрация за участие в квалификацията по следната банкова сметка в евро на Българска Бридж Федерация: ЦКБ АД Клон София Юг, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG26 CECB 9790 14F7 0526 00.

3.3.      В случай на спечелване на квалификацията, депозитът внесен от спечелилия отбор не се възстановява, като Българска Бридж Федерация използва внесената сума за заплащане в съответния срок на таксата за участие на отбора в Европейското първенство в Лисабон 2019.

3.4.      Депозитите на неспечелилите отбори се възстановяват от Българска Бридж Федерация в срок от 7 дни след приключване на квалификацията.

3.5.      В случай, че спечелилият отбор откаже да участва на Европейското първенство в Лисабон 2019, депозитът не се възстановява и Българска Бридж Федерация задържа внесената сума.

3.6.      В случай, че спечелилият отбор откаже да участва на Европейското първенство в Лисабон 2019, Българска Бридж Федерация кани за участие класиралия се на второ място на квалификацията отбор (и така нататък), като определя подходящ срок, в който да бъде внесен отново депозит за участие в посочения по-горе размер. Внасянето на депозита в срок е условие за участието на класиралия се на второ място отбор на Европейското първенство в Лисабон 2019.

 

4.           Такса за участие в квалификацията

4.1.      Всеки отбор следва да заплати такса за участие в квалификацията в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

4.2.      Таксата за участие се заплаща в срок не по-късно от крайната дата за регистрация за участие в квалификацията по следната банкова сметка в лева на Българска Бридж Федерация: ЦКБ АД Клон София Юг, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG12 CECB 9790 10F7 0526 00.

4.3.      Таксата за участие е с административен характер и не представлява част от разходите на отбора за участие в Европейското първенство в Лисабон 2019.

4.4.      Внесената такса за участие не подлежи на връщане, прихващане и не се възстановява независимо дали отборът участва или не участва в квалификациите след като бъде потвърдена регистрацията му по реда на т. 5.3.

4.5.      Със събраните такси за участие се покриват разходите за организирането и провеждането на квалификацията, а ако сумата на събраните такси е по-голяма от направените разходи, разликата ще се използва за финансиране на младежки дейности, одобрени от УС на ББФ.

 

5.           Регистрация за участие в квалификацията

5.1.      Регистрацията на отбор за участие в квалификацията се извършва чрез попълване на регистрационен формуляр, който се изпраща по електронен път на office@bridge.bg. Към формуляра се прилагат:

а)           платежен документ за внесен депозит за участие;

б)           платежен документ за внесена такса за участие;

5.2.      Крайният срок за подаване на регистрационните формуляри е 07.10.2018 г.

5.3.      Българска Бридж Федерация потвърждава регистрацията за участие на всеки отбор в срок до 10.10.2018 г. след извършване на проверка за:

а)           подаден в срок коректно попълнен регистрационен формуляр;

б)           постъпила в срок по сметка на Българска Бридж Федерация такса участие;

в)           постъпил в срок по сметка на Българска Бридж Федерация депозит за участие;

г)            изпълнение на условията по т. 1.1.

 

6.           Провеждане на квалификацията

6.1.      Квалификацията за избор на национален отбор на България категория MIXED за Европейско първенство в Лисабон 2019 се провежда в периода 29.10 – 04.11.2018 г.

6.2.      В срок до 16.10.2018 г. въз основа на потвърдените регистрации за участие в квалификацията, Българска Бридж Федерация ще оповести:

а)           мястото на провеждане на квалификацията;

б)           график на провеждане на квалификацията;

в)           брой фази на квалификационното състезание и

г)            брой игри.

 

7.           Задължения на спечелилия отбор

7.1.      Съставът на националния отбор MIXED следва да е от 6 състезатели и играещ/неиграещ капитан и да бъде определен в срок до 14.11.2018 г.

7.2.      Поне 4 от състезателите в националния отбор MIXED трябва да са участвали в състава на отбора победител в квалификацията.

7.3.      Всеки състезател от националния отбор трябва да е участвал в квалификацията и да е изиграл поне 1/3 от броя игри за всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

 

8.           Световно отборно първенство 2019 - Саня

8.1.      Ако националният отбор на България категория MIXED се класира от 1-во до 8-мо място на Европейското първенство в Лисабон 2019 г., то той ще представи България и на Световното отборно първенство (в категория MIXED) 2019 в Саня при спазване на следните две изисквания:

а)           запазване 100% състава на отбора;

б)           отборът самостоятелно да осигури финансирането на всичките си разходи, свързани с участието в Световното първенство.

В противен случай, УС на ББФ ще излезе с допълнително решение за избор на национален отбор категория MIXED.

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 

Резултати