Bulgarian Bridge Federation

Покана за свикване на Общо събрание

01.10.2019 / 00:00

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 31, Хотел Национал Палас, при следния дневен ред:

1. Приемане на очета за дейността на УС за 2018 г.

2. Приеманe на бюджет за 2019 г.

3. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

4. Освобождаване на всички членове на УС считано от 21.01.2020 г.

5. Избор на нови членове на УС

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 01.11.2019 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр. София, ул. „Цар Самуил“ 22.

 

 

                                                        Председател на УС на ББФ:...................................................

                                                                                                                      /Тони Русев/

 

 

Поканата за свикване на ОС на ББФ е обнародвана в ДВ 77 / 01.10.2019

Резултати