Bulgarian Bridge Federation

Покана за свикване на общо събрание на 28.11.2020

22.10.2020 / 00:00

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28.11.2020 г. от 13:00 ч. в гр.Любимец, спортна зала “Марица”, ул.“Одрин“,  при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на УС за дейността на ББФ през 2020г.
  2. Приемане на ГФО /Годишен финансов отчет/.

      3.   Приемане на бюджет на Сдружението за 2021г.

      4.   Приемане на нови членове и прекратяване на членство

      5.   Промяна на чл.11.ал1 от Устава на ББФ относно начина на оповестяване  свикването на Общо събрание на Сдружението

      6.   Обсъждане на промяна на членския внос към ББФ.

      7.   Разни

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 28.11.2020 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Поканата е поставена на мястото за обявления в сайта на ББФ – www.bridge.bg  

 

 

                                                        Председател на УС на ББФ:...............................................

     /Елица Георгиева/

Резултати