Bulgarian Bridge Federation

Срок за пререгистрация на сдружения в Агенция по вписванията

03.12.2020 / 00:00

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Елица Георгиева Чешитева

В качеството си на председател на ББФ

ОТНОСНО: Срок за пререгистрация на сдружения в Агенция по вписванията

 

Уважаеми колеги и приятели,

Бихме искали да Ви напомним, че  всички ЮЛНЦ са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. След изтичане на този срок от ТРРЮЛНЦ ще бъдат предприети действия по служебно заличаване на дружествата, които не са извършили пререгистрация.

Също така бихме искали да Ви напомним, че клубовете, които искат да кандидатстват за финансиране към общината, в която развиват своята дейност, няма да отговарят на изискванията.

Молим всички представители на клубовете, членове на нашата федерация, да предприемат действия по пререгистрация, за да може и ББФ да представи актуален списък на своите членове пред Министерството на младежта и спорта. 

Всички, които възнамеряват да предприемат действия по пререгистрация, могат да следват следните указания:

За процедурата по пререгистрация държавна такса не се дължи. 

В Търговския регистър към Агенцията по вписванията се подава Заявление образец А15. Към заявлението се прилагат: 

1. актуален устав на сдружението, заверен от председателя; 

2. декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Приложение №2); 

3. пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник. 

 

Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител на гише в Търговския регистър, или по електронен път на: https://portal.registryagency.bg/. 

В самото Заявление А15 се попълват: булстат; фирмено дело; фирма/наименование; данни за заявителя – три имена, ЕГН, качество на заявителя; основни обстоятелства – ЕИК, фирма/наименование, правна форма, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция с НАП, цели на сдружението, средства за постигане на целите, предмет на допълнителна стопанска дейност, евентуално основна дейност по НКИД, представляващи и начин на представляване, органи, органи на управление с дата на изтичане на мандата им, отметка дали сдружението е определено за извършване на дейност в обществена или частна полза. Към заявлението се прилагат описаните по-горе документи  (1, 2). Слага се отметка на съгласие/несъгласие за получаване на отказ/указание по електронен път (при съгласие се пише имейла) и адрес на територията на страната за връчване на отказ, както и отметка на „Запознат съм“ с Политика на поверителност. 

След подаване на заявлението, Агенцията по вписванията изпраща до Окръжен съд искане, на което от съда, по служебен път им връщат изходящо писмо с актуално състояние и заверен препис от устава на сдружението. Процедурата отнема около 20 дни. 

     За спазване на срока важи датата на подаване на документите в Търговския регистър в Агенция по вписванията.

Резултати