Bulgarian Bridge Federation

Протокол от общо събрание 28.11.2020

03.12.2020 / 00:00

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”

Днес 28.11.2020г. в гр.Любимец, спортна зала „Марица”, ул. Одрин се проведе редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”(ББФ). Събранието бе свикана по инициатива на УС на Сдружението, в съответствие с чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ, чрез покана обнародвана в ДВ брой 90/27.10.2020г. съобразно изискванията на чл.26 ал.2 на ЗЮЛНЦ.

Събранието бе насрочено за 13:00 часа, но поради липса на кворум бе отложено с един час съобразно изискванията на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

Присъствали: 3/три/ представители от общо 41/четиридесет и един/ спортни клуба членове на Федерацията(описани в присъствен лист на членовете, приложен към протокола).

Председателят на общото събрание Георги Първанов запозна присъстващите със следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на ББФ през 2020г.
  2. Приемане на ГФО;
  3. Приемане на бюджет на ББФ за 2021г.
  4. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
  5. Промяна на чл.11 ал.1 от устава на ББФ относно начина на оповестяване свикването на общо събрание на сдружението.
  6. Обсъждане на промяна на членски внос към ББФ.
  7. Разни.

 

По т.1 от дневния ред: Отчет на УС за дейността на ББФ през 2020г.

След проведено разискване и на основание чл. 13 т.8 във връзка с чл.4 от Устава на Федерацията приеха единодушно отчета за дейността на сдружението за 2020г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на ГФО

ГФО беше приет единодушно.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на бюджет на ББФ за 2021г.

Председателя на общото събрание Георги Първанов запозна присъстващите с бюджета на ББФ за 2021г. и предостави копие. След запознаване на присъстващите членове с приходната и разходната част и проведен дебат, отчета беше приет единодушно.

 

 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

  • Членовете на общото събрание разгледаха постъпилото заявление от Тодор Дончев Алексиев председател на СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ АЛЕРТ - ПЛОВДИВ” с ЕИК: 206012285 и протокол от общото събрание на  СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ АЛЕРТ - ПЛОВДИВ” за приемането му като член към ББФ. След като се запознаха с депозираните документи единодушно приеха СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ АЛЕРТ - ПЛОВДИВ” с ЕИК: 206012285 за член на ББФ.
  • Прие се решение всички членове на ББФ да бъдат уведомени, че на 31.12.2020г. изтича срока за пререгистрация на сдруженията. 

 

По т. 5 от дневния ред: Промяна на чл.11 ал.1 от устава на ББФ относно начина на оповестяване свикването на общо събрание на сдружението.

След кратка дискусия членовете на общото събрание решиха единодушно да отложат гласуването за промяна на устава на ББФ.

 

По т. 6 от дневния ред: Обсъждане на промяна на членски внос към ББФ.

След кратка дискусия членовете на общото събрание решиха единодушно да отложат гласуването за промяна на членския внос към ББФ.

 

По т. 7 от дневния ред: Разни.

-Относно Държавно отборно първенство, Финален етап: във връзка с усложнената обстановка за провеждане на мероприятия и проведена анкета с класиралите се отбори УС ще вземе решение до 31.01.2021г. за конкретна дата за провеждането му или неговата отмяна.

-Относно Държавно първенство „Сеньори”: във връзка с усложнената обстановка за провеждане на мероприятия УС ще вземе решение до 31.01.2021г. за конкретна дата за провеждането му или неговата отмяна.

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред редовното заседание на Общото събрание на  Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” бе закрито в 15:30ч. на 28.11.2020г.

 

 

Председател на ОС: Георги Първанов

Протоколчик на ОС: Стоян Николов

Резултати