Bulgarian Bridge Federation

Покана за ОС - 17.04.2021

19.02.2021 / 00:00

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ


 

ПОКАНА

 

    ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

                 Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04.2021 г. от 13:00 ч. във вила Юстина , с.Устина, ул. „Никола Петков“ № 51,  

             При следния Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови клубове, прекратяване  и препотвърждаване на членство на клубове към ББФ.

  2. Приемане на ГФО за 2020г.

  3. Отчет за дейността на ББФ за 2020г.

  4. Приемане на промени в Наредбата за определяне на членския внос.

  5. Промяна на чл. 11. Ал. 1 от Устава на ББФ относно начина на оповестяване свикването на ОС на Сдружението.

  6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 17.04.2021 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия Дневен ред.

 

Поканата е поставена на мястото за обявления в сайта на ББФ – www.bridge.bg  


 

                                                        Председател на УС на ББФ:...............................................

     /Елица Георгиева/

 

Резултати