Bulgarian Bridge Federation

Покана за общо събрание на 27.11.2021 в Любимец

17.10.2021 / 00:00

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Българска Бридж Федерация" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание за Сдружението, което ще се проведе на 27.11.2021 г. от 13:00 ч. в град Любимец, бул. "Одрин", спортна зала "Марица".

При следния Дневен ред:
1. Приемане на нови клубове, прекратяване и препотвърждаване на членството на клубовете към ББФ
2. Приемане на ГФО за 2021г. и отчет на дейността на ББФ за 2021г.
3. Приемане на политика за стимулиране на клубната дейност.
4. Приемане на промени в Наредбата за определяне на членския внос.
5. Приемане на нов формат за провеждане на ДОП.
6. Промяна в Устава на ББФ на чл. 11, ал. 1 и чл. 15, относно начина на оповестяване свикването на ОС на Сдружението и начина на представляване.
7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 27.11.2021 г. от 14:00 ч. на същото място и при същия Дневен ред.

Поканата е поставена на мястото за обявления в управлението на Сдружението - гр. София, ул. "Цар Самуил" 22 и в сайта на ББФ - www.bridge.bg.

Дата: 10.10.2021г.
гр. София

Резултати