Bulgarian Bridge Federation

Покана за ОС на ББФ

08.07.2022 / 00:00

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж

Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.08.2022 г. от 12:30 ч. в град Варна, бул. "Сливница" 2.

При следния Дневен ред:

Приемане на нови клубове, прекратяване и препотвърждаване на членство на клубове към ББФ.

Приемане на ГФО за 2021 г. и отчет за дейността на ББФ за 2021 г.

Промяна в Устава на ББФ на чл.11 aл.1 и чл.15, относно начина на оповестяване свикването на ОС на Сдружението и начина на представляване.

Приемане на Явор Панталеев за член на управителния съвет на "Българска Бридж Федерация"

Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 12.08.2022 г. от 13:30 ч., на същото място и при същия Дневен ред.

Поканата е поставена на мястото за обявления в управлението на Сдружението - гр.София, ул. „ Цар Самуил“ №22 и в сайта на ББФ – www.bridge.bg

Дата: 11.07.2022г. Председател на УС на ББФ:…………………………….

гр. София / Елица Георгиева/

Резултати