Bulgarian Bridge Federation

Покана за свикване на ОС на 07.10.2022

04.09.2022 / 00:00

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж

Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.10.2022 г. от 13:00 ч. в град Стара Загора, ул. "Захари Княжевски" 52.

При следния Дневен ред:

Приемане на нови клубове, прекратяване и препотвърждаване на членство на клубове към ББФ.

Промяна на Устава на ББФ.

Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 07.10.2022 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия Дневен ред.

Поканата е поставена на мястото за обявления в управлението на Сдружението - гр.София, ул. „ Цар Самуил“ №22 и в сайта на ББФ – www.bridge.bg

Дата: 24.08.2022г. Председател на УС на ББФ:…………………………….

гр. София / Елица Георгиева/

Резултати