Bulgarian Bridge Federation

Покана за ОС на ББФ - Стара Загора - 06.10.2023

15.09.2023 / 00:00

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПОКАНА

 

    ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

                 Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 06.10.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Стара Загора, хотел „Верея“, ул. “Захари Княжески“ 52.

             При следния Дневен ред:


 

  1. Приемане на програма за стимулиране на клубовете, членове на ББФ.
  2. Приемане Бюджет на ББФ за 2024г.
  3. Приемане на промени в Наредбата за определяне на членския внос.
  4. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 06.10.2023 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия Дневен ред.

 

Поканата е поставена на мястото за обявления в сайта на ББФ – www.bridge.bg  

 

                                                   Председател на УС на ББФ:...............................................

     /Елица Георгиева/

 

 

Резултати