Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Наредба за допингов контрол

 Н А Р Е Д Б А
(№ 11)

ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”
 
 
РАЗДЕЛ I. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 1 Наредба № 11 е в сила от м. октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие.
 
Чл. 2 Наредба № 11 определя реда и начина за осъщесвяване на допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност на всички регистрирани състезатели по спортен бридж в Република България.
 
Чл. 3 Всякакви изменения и допълнения на Наредба № 11 могат да бъдат извършвани само при изрично вписване в Дневния ред на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ).
 
Чл. 4 Всяко изменение и допълнение на Наредба № 11 е възможно само при изрично спазване на условието посочено в предходния член и при наличие на абсолютно квалифицирано мнозинство, т. е. при съгласие на 67 (шестдесет и седем) % от всички членове на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ). (Конкретизация: Броят на гласувалите за съответно изменение трябва да постигне квалифицирано мнозинство, спрямо всички членове на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ), а не спрямо присъстващите на конкретно Общо събрание).
 
Чл. 5 СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ) в началото на всяка календарна година следва да публикува ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК на вещества и методи по време на и извън състезанията.
 
Чл. 6 ЗАБРАНИТЕЛНИЯТ СПИСЪК на вещества и методи по време на и извън състезанията е в съответствие със Световния Антидопингов Кодекс на СВЕТОВНАТА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ.
Чл 7 ЗАБРАНИТЕЛНИЯТ СПИСЪК на вещества и методи по време на и извън състезанията е в съответствие с чл. 14-ти, ал. 2-ра от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (Обн. ДВ, бр. 83 от 22. 10. 2010 г.) на Антидопинговия център на Република България.
 
Чл 8 Наредбата за допингов контрол на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” е синхронизирана с изискванията на Антидопинговия център към министъра на физическото възпитание и спорта, който е оторизирания специализиран орган, създаден с ПМС № 232 от 11. 10. 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 82 от 19. 10. 2010 г.) на Република България.
 
РАЗДЕЛ II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл 9 Забранителният списък е синхронизиран и в пълно съответствие със СВЕТОВЕН АНГИДОПИНГОВ КОДЕКС.
 
Чл 10 Забранителният списък касае всички клубове, членове на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ), които провеждат редовни или епизодични клубни състезания.
 
Чл. 11 Забранителният списък касае всички местни, регионални и открити международни турнири и състезания провеждани на територията на Република България и лицензирани от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ).
 
Чл. 12 Забранителният списък касае всички Квалификационни състезание и Държавни първенства на Република България провеждани от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ).
 
Чл. 13 С изключение на веществата от класове: „В1”, от „В2.1” до „В2.5” включително, „В4.4”, „В6.а” и забранените методи: „М1”, „М2” и „М3”, всички забранени вещества се считат за „специфични вещества”.
 
Чл. 14 Постоянно забранени са всички фармакологични вещества, които не са посочени в никой от следващите раздели на списъка и не са одобрени за човешка терапевтична употреба от нито един държавен регулаторен орган по здравеопазване (т.е. лекарства в процес на предклиничво или клинично разработване, или спрени от производство).
 
 
РАЗДЕЛ III. ПОСТОЯННО ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА
(т. е. ПО ВРЕМЕ И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)
 
Чл. 15 Вещества клас „В1”. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА.
Анаболниге средства са забранени.
 
Ал. 1Анаболни андрогенни стероиди (ААС).
 
Параграф 1 Ексогенни (веществата, които не могат да бъдат произведени от тялото по естествен начин) ААС, включително:
1-андростендиол; 1-андростендион; боландиол; боластерон; болденон; болдион; калустерон; клостебол; даназол; дростанолон; дехидрохларметилтестостерон; дезоксиметилтестостерон; етилестренол; флуоксиместерон; формеболон; фураза-бол; гестринон; 4-хидрокситестостерон; местанолон; местеролон; метенолон; метандриол; метастерон; метилдиенолон; метриболон; метилнортестостерон; метилтестостерон; метил-1-тестостерон; миболерон; нандролон; норклостебол; норетандполон; норболетон; 19-норандростендион; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; простанозол; куинболон; стенболон; 1-тестостерон; тренболон; тетрахидрогестринон; и други вещества със сходна химична струкгупа или подобен биологичев ефект.
Параграф 2 Ендогенни (веществата, които могат да бъдат произведени от тялото по естествен начин) ААС, когато се прилагат екзогенно:
андростендиол; андростендион; дихидротестостерон; прастерон; тестостерон и следните метаболити и изомери:
5α-андростан-3α,17α-диол; 5α-андростан-3α,17β-диол; 5α-андростан-3β,17α-диол; 5α-андростан-3β,17β-диол; андрост-4-ен-3α,17α-диол; андрост-4-ен-3α,17β-диол; андрост-4-ен-3β,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17β-диол; андрост-5-ен-3β,17α-диол; 4-андростендиол; 5-андростендион; епитестерон; епи-дихидротестостерон; 3α-хидрокси-5α-андростан-17-он; 3β-хидрокси-5α-андростан-17-он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон;
 
Ал. 2Други анаболни средства, включително, но не само:
Кленбутерол, селективни андроген рецептурни модулатори (SARМs), тиболон, зеранол, зилпатерол.
 
Чл. 16 Вещества клас „В2”. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ И СРОДНИ ВЕЩЕСТВА.
Забранени са следните вещества и техните освобождаващи фактори:
 
Ал. 1 Средствата за стимулиране на еритропоезата (напр. еритропоетин (ЕРО), дарбепоетин (dЕРО), хипоксия пост стабилизиращ индуциращ фактор, мегокси полиетилен гликолепоетин бета (СЕRА), пегинезатид (хематид)).
 
Ал. 2 Харионния гонадотропин(СG) и лутеинизиращия хормон (LH) при мъжете.
 
Ал. 3 Инсулините.
 
Ал. 4 Кортикотрофините.
 
Ал. 5 Растежния хормон (GН), инсулиноподобния растежен фактор-1 (IGF-1), фибробластните растежни фактори (FGFs), хепатоцитния растежен фактор (HGF), механорастежните фактори (МGFs), тромбоцитен растежен фактор (PDGF), васкуларно-ендотелиалния растежен фактор (VEGF) както и всички останали растежни фактори, които: влияят на мускулния, сухожилния или лигаментния протеинов синтез/разпад, васкулапизацията, енергийната утализация, регенеративния капацитет; или променят типа на влакната.
 
Ал. 6 Включително и други вещества със сходна химична структура или подобен биологичен ефекти на включените в предходните алинеи на Чл. 16-ти.
 
Чл. 17 Вещества клас „В3”. БЕТА-2 АГОНИСТИ.
Забранени са всички бета-2 агонисти (включително и двата им оптични изомера в случай, че има такива), с изключение на салбутамола (максимален прием: 1600 микрограма за 24 часа) и далметерола когато се прилагат инхалационно съобразно препоръмания от производителя терапевтичен режим.
Наличието в урината над 1000 ng/ml салбутамол, няма да се счита за терапевтична употреба, а за неблагоприятен аналитичен резултат, освен яко спортистът докаже посредством контролирано фармакокинетично изследване, че анормалния резултат е в следствие на инхалационно приложение на терапевтична доза (максимум 1600 микрограма за 24 часа) салбутанол.
 
Чл. 18 Вещества клас „В4”. АНТАГОНИСТИ И МОДУЛАТОРИ НА ХОРМОНИ.
Забранени са следните класове:
 
Ал. 1 Ароматаза инхибиторите включително, но не само: аминоглутетимид, анастрозол, андростата-1,4,6-триен-3, 17-дион (андростатриендион), 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), екземестан, форместан, летрозол, тестолактон.
 
Ал. 2 Селективните естроген-рецептурни модулатори(SERМs)включително, но не само: палоксифен, тавоксифен, торемифен.
 
Ал. 3 Други антиестрогенни вещества включително, но не само: кломифен, циклофенил, фулвестрант.
 
Ал. 4 КСредствата промящи функциите на миостатина включително, но не само: миостатин инхибиторите.
 
Чл. 19 Вещества клас „В5”. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА:
 
Ал. 1 Маскиращите средства са забранени. Те включват:
Диуретици, десмопресин, плазмени експандери(напр. глицерол; интравенозно приложение на: албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла и манитол), проленецид; както и други вещества със сходен биологичен ефект.
 
Ал. 2 Деуретиците включват:
Ацетазоламид, амилорид, буметанид, кантренон, хлорталидон, етакринова киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (напр. Бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен; и други вещества със сходна химична структура или сходен биологичен ефект (с изключение на веществата дросперинон, памабром, дорзоламид – приложен повръхностно, и бринзоламид . приложен повръхностно, които не са забранени).
 
Ал. 3Употребата по време на или, съответно, извън състезание на каквото и да е количество от веществата с определен прагов лимит (т.е. салбутамол, морфин, катин, ефедрин, метилефедрин, и псевдоефедрин) заедно с диутерик или друго маскиращо средство изисква издаване на отделно разрешение за терапевтична употреба в допълнение към издаденото за деуретика или съответно друго маскиращо средство.
 
РАЗДЕЛ IV. ПОСТОЯННО ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ
(т. е. ПО ВРЕМЕ И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)
 
Чл. 20 Методи клас „М1”. ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД.
Забранени са следните:.
 
Ал. 1 Кръвния допинг, включително употреба на автологична, хомологична или хетерологична кръв или продукти от червени кръвни телца с всякакъв произход.
 
Ал. 2 Изкуственото подобряване на приема, преноса или освобождаването на кислород, включително, но не саво посредством перфлуорохимикали, ефапроксирал (RSR13) и модифицирани хемоглобинови продукти (напр. заместители на кръвта на хемоглобинова основа, микроинкапсулирани хемоглобинови продукти), с изключение на подаването на допълнителен кислород.
 
Чл. 21 Методи клас „М2”. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ.
Забранени са:.
 
Ал. 1Фалшифицирането или опитът за фалшифициране с цел промяна на целостта и валидността на проби, взети по време на допингов контрол, включително, но не само, катетъризацията, подмяната и/или влошаване качеството на урина (напр. с протеази).
 
Ал. 2 Интравенозните вливания, с изключение на легитимно получените по време на хоспитализация или клинично изследване.
 
Ал. 3 Последователното източване, манипулиране и обратно вливане на цяла кръв в кръвоносната система.
 
Чл. 22 Методи клас „М3”. ГЕНЕН ДОПИНГ.
Забранени са следните методипоради техния потенциал да подобряват спортните постижения:.
 
Ал. 1 Трансфериране на нуклеинови киселини или вериги на нуклеинови киселини.
 
Ал. 2 Използването на нормални или генетичво модифицирани клетки.
 
Ал. 3 Използването на средства с пряко или косвено въздействие въпху функзиите, за които се знае, че влияят на геттага експресия, като например агонистите на пероксизом пролифепатор активирания рецептор δ (PPARδ)(напр. GW 1516) и осевине агонисти на PPARδ-АМР-активираната протеин киназа (АМРК)(напр. AICAR).
 
 
РАЗДЕЛ V. ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ
 
В допълнение към определените в предходните раздели категории мещества и методи, по време на състезание са забранени и следните категории:
 
Чл. 23 Вещества клас „В6”. СТИМУЛАНТИ.
Забранени са всички стимуланти (включително и двата им оптични изомера в случяй, че има такива) с изключение на производните на имидазола за повръхностна употреба и стимулантите, които са включени в Програмана за наблюдение за 2011 г. (В Програмана за наблюдение за 2011 г. са включени следните вещества: бупропион, кофеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол, синефрин. Тези вещества няма да се считат за забранени.).
Стимулантите включват:
 
Ал. 1 Стимуланти, които не са специфични вещества:
Адрафинил;амфепрамон; амифеназол; амфетамин; амфетаминил; бенфлуорекс; бензфетамин; бензилпиперазин; бромантан; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; диметиламфетамин; етиламфетамин; фампрофазон; фенкамин; фенетилин; фенфлурамин; фенпропорекс; фурфенорекс; мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин (d-); модафинил; р-метиламфетамин; метилендиоксиамфетамин; метилендиоксиметамфетамин; норфенфлурамин; фендиметразин; фенметразин; фентерамин; 4-фенилпирацетам (карфедон); прениламин; пролинтан. Стимулантите, които не са изрично упоменати в този раздел се считат за специфични вещества.
 
Ал. 2 Стимуланти, които са специфични вещества (примери):
Андреналин (Андреналинът приложен локално (напр. назално, офталмологично) или в добавка към локални анестетици не е забранен); катин (катинът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 микрограма над милилитър); ефедрин (веществата ефедрин и метилефедрин са забранени, когато концентрацията на едно от тях в урината надвишава 10 микрограма над милилитър); етамиван; етилефрин; фенбутразат;фенкамфамин; хептаминол; изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат; метилефедрин (веществата ефедрин и метилефедрин са забранени, когато концентрацията на едно от тях в урината надвишава 10 микрограма над милилитър); метилхексанамин (диметилпентиламин); метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин; оксилофрин; парахидроксиамфетамин; пемолин; пентетразол; фенпрометамин; пропилхекседрин; селегилин; псевдоефедрин (псевдоефедринът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 150 микрограма над милилитър); сибутрамин; стрихнин; туаминохептан; и други вещества със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.
 
Чл. 24 Вещества клас „В7”. НАРКОТИЦИ.
Следните вещества са забранени:
Бупренорфин; декстроморамид; диаморфин (хероин); фентанил и неговите производни; хидроморфон; метадон; морфин; оксикодон;оксиморфон; пентазоцин; пентидин.
 
Чл. 25 Вещества клас „В8”. КАНАБИНОИДИ.
Забранени са естествения (т.е. канабис, хашиш, мапихуана) и синтетичния делта 9-тетрахидроканабинол (ТНС), както и канабимиметиците (като напр. т. нар. „Спайс” (съдържащ JWH018, JWH073) и HU-20).
 
Чл. 26 Вещества клас „В9”. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ.
Забранено е пероралното, интравенозното, интрамускулното и ректалното приложение на всички видовеглюкокортикостероиди.
 
РАЗДЕЛ VI. ВЕЩЕСТВА, КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СНОРТОВЕ
 
Чл. 27 Забранен клас „З1”. АЛКОХОЛ.
Алкохолът (етанолът) съгласно МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ на Световния антидопингов кодекс в ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК не се счита за допинг нарушение за сопта Бридж (FМВ)по време на и извън състезание.
 
Чл. 28 Забранен клас „З2”. БЕТА-БЛОКЕРИ.
Бета-блокерите съгласно МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ на Световния антидопингов кодекс в ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК са забранени за сопта Бридж (FМВ)по време на състезание.
Бета-блокери са следните вещества (както и някои други вещества):
Ацебутолол; алпренолол; атенолол; бетаксолол; бизопролол; бунолол; картеолол; карведилол; целипролол; есмолол; лабеталол; левобунолол; метипранолол; метопролол; надолол; окспренолол; пиндолол; пропранолол; соталол; тимолол.
 
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 29Спазването на Наредба № 11 ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” е задължително за всички официално регистрирани български състезатели по спортен бридж притежаващи „Индивидуален бриджов номер” („ИБН”).
 
Чл. 30 КОМИСИЯТА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ към СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” е с променлив състав. Членове в нея за всяко конкретно държавно или международно състезание са присъстващи: членове на УС на Сдружение „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ), ръководителите на четирите географски зони, председателите на Апелативната, Съдийската и Дисциплинарната комисии, селекционерите и треньорите на представителните отбори по бридж на Република България, сиректорите и главните съдии на конкретните състезания, както и всички регистрирани състезатели с висше медицинско образование.
 
Чл. 31 Селекционерите и треньорите на Представителните (Национални) отбори по бридж на Република България са длъжни да запознават със съдържанието на Наредба № 11 ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” състезателите преди участието им в Европейски, Световни и Олимпийски първенства, както и състезателите, участващи в международни състезания и турнири от името на Република България.
 
Чл. 32 Съгласно чл. 5-ти от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (Обн. ДВ, бр. 83 от 22. 10. 2010 г.) на Антидопинговия център на
 
Република България към Министелството на физическото възпитание и спорта, Сдружение „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” е длъжно да уведоми незабавно:
- Министелството на физическото възпитание и спорта;
- Антидопинговия център;
- Българския олимпийски комитет,
при установяване на дсопинг нарушение от друг контролен орген.
 
 
УС на ББФ
 
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 
1. Настоящата ПРОЕКТО-НАРЕДБА № 11 ще бъде приета на престоящото ОС на Сдружение „ББФ”.
 
2. Всякакви промени в съдържанието на Наредбата са в пълномощията на ОС с изключение на ЦИТИРАНИТЕ В НЕЯ ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, които са изцяло в съответствие със Забранителния списък от Международния стандарт на Световния антидопингов кодекс.
 
 
УС на ББФ

Резултати