Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Правилник на Национална апелативна комисия

ПРАВИЛНИК

НА НАЦИОНАЛНАТА АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

КЪМ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут

Чл.1. Националната апелативна комисия към ББФ се избира от УС на ББФ и се назначава със съответната заповед.

Наименование

Чл.2. ”НАЦИОНАЛНА АПЕЛАТИВНАКОМИСИЯ”

Състав

 

Чл.3. Националната апелативна комисия се състои от Председател и двама членове.

 

Седалище

Чл.4. Седалището на НАК е гр. София, жк Витоша, бл.10

Срок

Чл.5. НАК се избира безсрочно.

 

 

II. ЦЕЛ НА КОМИСИЯТА

Чл.6. Националната апелативна комисия представлява орган, пред който да бъдат представяни случаи, когато играчите не са съгласни с отсъжданията на турнирните апелативни комисии и/или турнирните съдии. Нейните присъждания се взимат на база широка дискусия със съдийската колегия и опитни играчи с цел избягване на евентуални погрешни присъждания в бъдеще, както и уеднаквяване на критериите при еднотипни присъждания в лицензираните турнири под егидата на ББФ.Важно е да се отбележи, че нейните решения нямат обратна сила, т.е. не могат да променят конкретното турнирно присъждане, но при наличие на несъгласие с така направеното, комисията ще извести писмено турнирния съдия/членовете на конкретната турнирна комисия за допуснатите неточности. Също така при рецидив на определени съдии/членове на турнирни комисии, същите могат да бъдат предложени за съответните наказания пред националната съдийска/дисциплинарна комисия (вкл. отнемане на съдийски права).

/2/ Във връзка с осъществяването на целите си комисията:

 1. предлага унифицирана процедура относно функционирането на турнирните апелативни комисии;
 2. след издаване на съответна наредба от ББФ, задължава организаторите на лицензирани турнири/зонални отговорници да представят списък с играчи, подходящи за членове на турнирни апелативни комисии – препоръчително е това да са хора често присъстващи на бриджовите събития, за да могат да изпълняват тези изключително важни за справедливото развитие на играта задължения. Организаторите са длъжни да ги запознаят с изброените по-долу процедури по функционирането на апелативните комисии. Също така организаторите са длъжни да представят копия от всички апелации (в най-подробен писмен вид, изложен от писаря на съответната турнирна апелативна комисия), решени на техните турнири до националната съдийска комисия и националната апелативна комисия.
 3. помага при вземане на тълкувателни решения относно някои спорни дефиниции (напр. “блъф”) и ограничения според актуалното значение и гражданственост, което са придобили у нас – в пряко взаимодействие с Националната Съдийска Комисия;
 4. уеднаквява подхода спрямо еднотипни нарушения и наказанията им от различните съдии (и членове на апелативни комисии);

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Права

 

Чл.7. Членовете на комисията имат следните права:

 1. да предлагат промени и допълнения в Правилника на комисията;
 2. да отправят предложения и възражения до Председателя по всякакви въпроси, касаещи съдийски проблеми и практика; 
 3.  да участват в мероприятията на комисията, свързани с осъществяването на целите им.

Задължения

Чл.8. Членовете на комисията имат следните задължения: 

 1. да спазват Правилника на комисията;
 2. да се съобразяват с решенията на комисията;
 3. да работят за осъществяването на целите на комисията, залегнали в Правилника;
 4. да участват във финансовата издръжка на комисията;

 

 

IV. СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО

Чл.9. Комисията се представлява от Председателя.

Чл.10. Комисията се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж годишно, като решенията се взимат с мнозинство. Националната апелативна комисия ще публикува всички по-интересни случаи на страницата на ББФ, а контакт с нея може да се установи на електронна поща visporski@gmail.com. По възможност, на края на всяка година, националната апелативна комисия ще публикува бюлетин със становищата по всички подадени за разглеждане случаи.

 

 

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11. Комисията прекратява дейността си при прекратяване на сдружението с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”.

 

Настоящият Правилник е приет на събрание на Комисията,състояло се на ................ и е подписано от Председателя и членовете:

Председател: Владислав Испорски

Членове:

 1. Иван Цончев
 2. Христо Христов

 

Използвани съкращения:

ББФ - Българска Бридж Федерация
УС - Управителен Съвет
НАК – Национална Апелативна Комисия

 

 

УНИФИЦИРАНА ПРОЦЕДУРА
относно функционирането на турнирните апелативни комисии

 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

Състав

 • Апелативната Комисия трябва да се състои от 3 до 5 члена със сериозен бриджов опит (силни играчи и поне един член със сравнително добри познания по законите)
 • Комисията трябва да бъде непредубедена (внимавайте за регионална свързаност, взаимоотношения, ако трябва да използвате участници в турнира в комисията – при национални турнири – и техния ранг) и не трябва да е предварително запозната със случая.
 • Членовете на комисията и заместниците трябва да бъдат обявени преди началото на турнира.

 

Процедура

 • Турнирният съдия записва всички факти, събрани на масата, присъждането си, приложените членове от правилника и обосновка на решението си на бланката за апелации.
  Играчите/капитаните могат да добавят писмено изложение, но не са длъжни да го правят.
 • Турнирният съдия, апелиращите и ответниците и членовете на комисията трябва да бъдат събрани заедно. Не трябва да се разрешават никакви допълнителни разговори освен обясненията на страните пред комисията.
 • Трябва да присъстват и двете страни по апелацията. Турнирният съдия трябва да уведоми ответниците, че срещу тях има подадена апелация.
 • Комисията сяда от едната страна на масата, турнирният съдия застава по средата от другата страна, като апелиращите са отдясно, а ответниците са отляво на него.
 • Турнирният съдия раздава копия на апелацията на всички присъстващи и предава сумата (предварително събрана от апелиращите) на комисията.
 • Председателят представя членовете на комисията и обяснява процедурата.
 • Турнирният съдия обяснява фактите и присъждането – членовете на комисията му задават допълнителни въпроси (без прекъсвания от апелиращите и ответниците).

 Апелиращите обясняват защо апелират – членовете на комисията им задават допълнителни въпроси (без прекъсвания)

 • Ответниците излагат своите коментари – членовете на комисията им задават допълнителни въпроси (без прекъсвания).
 • Когато комисията разполага с всички отговори и присъстващите няма какво повече да добавят, апелиращите, ответниците и турнирният съдия напускат и оставят комисията да заседава.
 • Комисията съобщава решението на турнирния съдия
 • Турнирният съдия информира играчите

Съществени моменти

 • Апелации засягащи въпроси от правилника и разпоредбите не се разглеждат от комисията, а от Главният Съдия. Ако впоследствие неговото решение бъде апелирано, апелативната комисия не може да го промени (може само да му препоръча да го преразгледа)
 • Докато присъстват играчите, комисията не трябва да си позволява коментари по темата, а само да установява фактите.
 • Турнирните съдии не трябва да информират играчите дали считат дадена апелация за необоснована или не.
 • Играчите не трябва впоследствие да дискутират решението с членовете на комисията. Те могат да внесат случая за разглеждане пред Националната Комисия.

 

Резултати