Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Наредба членски внос

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ
 
Н А Р Е Д Б А
 Относно реда, сроковете и начините на плащане на годишния членския внос
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определя реда, сроковете и начините на плащане на годишния членски внос дължим от състезателите, членове на спортни клубове, членове на ББФ, както и органите и лицата отговорни за това.

Чл. 2. Размерът на годишния членски внос беше определен от Общото Събрание на ББФ на извънредно заседание на 05.10.2012г.

Чл. 3. Членският внос се заплаща наведнъж.

 

Раздел II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 4. До участие във всеки турнир по бридж под егидата на („администриран” от) ББФ се допускат само състезатели, регистрирани в спортни клубове – членове на ББФ, притежаващи официален „ИБН”. Изискването за регистрация в спортен клуб не касае чуждестранните състезатели. Заплащането на членски внос не е задължително условие за участие в откритите турнири (а само за Държавните Първенства), но в този случай се дължат допълнителни такси отделно от вноската, които са уточнени в чл.6 и следва да бъдат преведени на ББФ.

Чл. 5. До участие в Държавните Първенства се допускат само активни състезатели на Сдружение „ББФ” (притежаващи официален “ИБН”, с декларирана клубна принадлежност и заплатили членски внос за годината, за която важи съответното ДП).

Чл. 6. Състезателят може да участва на откритите турнири под егидата на федерацията и без да е заплатил дължимия годишен членски внос, внасяйки допълнителни такси (извън вноската, определена от организатора) в размер както следва:

·        На двойков турнир – 2 (два) лв./сесия;

·        На индивидуален турнир – 2 (два) лв./сесия;

 

·        На отборен турнир:

1.     Кръгове по 8 игри – 2 (два) лв. на всеки 3 кръга – т.е. на 24 игри, които съставляват една отборна „сесия” (всяка започнала „сесия” се таксува изцяло);

2.     Кръгове по 6 игри – 2 (два) лв. на всеки 4 кръга - т.е. на 24 игри, които съставляват една отборна „сесия” (всяка започнала „сесия” се таксува изцяло);

3.     Нокаут и раунд-робин директни мачове от 20 игри, също съставляват една отборна „сесия” и се таксуват с 2 (два) лв.

4.     Патън – 2 (два) лв. на сесия;

Главният съдия и организаторите на турнира са длъжни да внесат събраните допълнителни средства по сметка на федерацията след завършването на турнира, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от края му.

Чл. 7. Състезателите до 25-годишна възраст са освободени от заплащане на годишен членски внос. Същите дължат такъв от календарната година, в която навършат 26 години.

Чл. 8. Чуждестранните състезатели могат да участват в турнирите под егидата на федерацията по всеки един от двата начина, описани по-горе: след получаване на официален „ИБН” от главния съдия заплащат еднократно годишен членски внос или допълнителна такса към вноската според описаното в чл.6.

 

Раздел III. СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. Членският внос се дължи за календарна година и се заплаща най-късно до началото на първия турнир (през тази година), в който състезателят иска да участва. Изключение представляват случаите, в които състезателят ще участва в квалификационните етапи на ДОП и ДП - Двойки, започващи в предходната година - тогава членският внос следва да бъде заплатен преди началото на етапа и важи за цялата (следваща) календарна година, за която се отнася съответното ДП.

Чл. 10. Състезателят следва да заплати дължимия членски внос по най-удобния за него начин, избирайки от следните възможности:

·        На клубния настоятел;

·        На зоновия отговорник;

·        Директно на федерацията – банков превод;

·        На турнир под егидата на федерацията – на главния съдия;

Всяко от гореизброените лица, отговорни за събирането на членския внос е длъжно впоследствие да предостави събраните суми на федерацията, надлежно придружени със списък на заплатилите лица, но не по-късно от 30 (тридесет) дни след началото на етапа, преди който са събирани сумите.

Раздел IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. До края на 2012г. всички състезатели могат да играят на турнирите под егидата на ББФ без да дължат членски внос, тъй като съответните клубове са го платили преди промяната, приета на ОС. Но състезателите, които искат да играят в ДОП и ДП - Двойки, следва да заплатят дължимия членски внос на зоновия отговорник за календарната 2013г., тъй като съответното ДП важи именно за нея.

Чл. 12. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Изп. Директор на ББФ, а по места – на клубните настоятели, зоновите отговорници, главните съдии и организаторите на турнири под егидата на ББФ, които следва да не допускат до участие нередовни състезатели.

 

Изп. Директор на сдружение ББФ

 
___________

Разяснения, препратки,примери:

-         (чл.2.) Размерът на членския внос е 24 (двадесет и четири) лв./година. (Протокол на ОС/05.10.2012)

-         (чл.6.)

1.     Пример:Уикенд турнир от петък до неделя = 10 (десет) лв. допълнителна такса за състезател, участващ на цялото събитие – 2 (два) лв./едносесийни двойки и 8 (осем) лв./отборен турнир от 11 кръга по 8 игри (3 отборни „сесии” по 24 игри плюс една започнала, която също се таксува);

2.     Сбора от игрите на кръговете в отборните мачове цели да бъде максимално близо до 24, за да оформи една отборна „сесия”.

-         (чл.9.)ДОП2013г. и ДП - Двойки2013г. започва през 2012г., но победителите се титулуват Държавни Първенци за 2013г.

 
 
 
 
 

Резултати