Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Инструкция за работа с лични данни

ИНСТРУКЦИЯ


за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър "Лица, които заплащат членски внос към ББФ", воден в сдружение Българска Бридж Федерация.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:
1.1. воденето, поддържането и защитата на регистър "Лица, които заплащат членски внос към ББФ", съхраняващ лични данни за състезателите по спортен бридж;
1.2. задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
1.3. необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

ІI. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.2. Регистърът набира и съхранява лични данни на състезателите по спортен бридж, участващи в състезания под егидата на ББФ с оглед:

2.1. използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели (за изготвяне на всякакви документи на лицата);

2.2. за водене на счетоводна отчетност, относно получени суми за членски внос към ББФ. 

ІІІ. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.3. Регистърът се води на хартиен и на електронен носител.
Чл.4. (1) Хартиените носители на лични данни се съхраняват в папки в обособен за целта  шкаф, който се помещава в седалището на федерацията. 
(2) Достъп до събраните лични данни имат само обработващите лични данни. Възможността за предоставяне на друго лице на достъп до личните данни при обработката им е ограничена и изрично регламентирана в този правилник.
Чл.5. (1) При водене на регистъра на технически носител, личните данни се въвеждат на твърд диск, на изолиран компютър. 
(2) Достъп до директорията, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите на лични данни. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми, както и чрез поддържане на информацията на хартиен носител.

ІV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В РЕГИСТЪРА

Чл.6. В регистъра се поддържат следните видове данни:
6.1 физическа идентичност – имена, ЕГН;

V. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. Личните данни в регистър "Лица, които заплащат членски внос към ББФ" се набират при първоначалното заплащане на членски внос към ББФ при попълване на хартиен документ, удостоверяващ заплатения членски внос. 
Чл.8. Във всички случаи, когато е необходимо на основание нормативно задължение, лицата, чиито данни задължително подлежат на обработка в регистъра, подават необходимите лични данни на администратора и на длъжностното лице, назначено за обработването им – обработващ на лични данни.
За необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани, длъжностното лице / обработващ на личните данни информира лицето.
Чл.9. Освен посочените лица и при посочените случаи, ограничен достъп до лични данни има и счетоводителят при обработване лични данни на лицата, относно получени суми от членски внос към ББФ за водене на счетоводна отчетност.


VІ. ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.10. Папките с хартиените носители на личните данни на състезателите не се изнасят извън седалището на администратора. Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до папките с хартиени носители на личните данни на състезателите на сдружение ББФ, освен ако същите не са изисквани по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.
Чл.11. (1) Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания. На такива лица се осигурява достъп до личните данни, като при необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на дружеството.
(2) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на дейността им е необходимо да им се осигури достъп до папките с хартиените носители на личните данни.
(3) При промени в статута на дружеството (преобразуване, ликвидация и други), налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни от дружеството на друг администратор на лични данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита на лични данни и съгласно посочения по-горе ред за внасяне на съответното искане.
Чл.12. Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 30-дневен срок от подаване на молбата, респ. искането.
Чл.13. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните длъжностни лица по тази инструкция и по Закона за защита на личните данни и ако в резултат действията на съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За целите на настоящата инструкция:
§ 1. "Администратор на лични данни" е сдружение Българска Бридж Федерация,
 
§ 2. "Обработващ на лични данни" са следните длъжностни лица:


 1. Изп. Директор на ББФ – Владислав Николов Испорски

 2. Съдии по спортен бридж, сертифицирани към ББФ:


  1. Димитър Георгиев

  2. Тодор Костадинов

  3. Валентина Петрова

  4. Момчил Александров

  5. Стефан Георгиев

  6. Христо Дюлгеров

  7. Панчо Панев

 3. Зонови отговорници:


  1. Мирослав Михайлов - Зона София;

  2. Светлан Казаков – Зона Север;

  3. Стою Даракчиев – Зона Юг;

  4. Людмил Илиев – Зона Запад;

 4. Организационен секретар – Ванда Садонкова

§ 3. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
§ 4. Настоящата инструкция влиза в сила от 19.12.2012 г.

§ 5. Длъжностните лица, за които тя създава субективни права и задължения се запознават с нейното съдържание срещу подпис.
§ 6. Копие от Инструкцията е на разположение на длъжностните лица на сайта на ББФ.


 

 

Изп. Директор:......................................
                                               / Владислав Испорски/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

 

на длъжностните лица, които са "Обработващ на лични данни"
Запознат съм със съдържанието на Инструкцията за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър „лица, които заплащат членски внос към ББФ”.

 

 


 1. Изп. Директор на ББФ – Владислав Николов Испорски........................................

 


 1. Съдии по спортен бридж, сертифицирани към ББФ:

   1. Димитър Георгиев........................................................................................

 

   1. Тодор Костадинов........................................................................................

 

   1. Валентина Петрова......................................................................................

 

   1. Момчил Александров...................................................................................

 

   1. Стефан Георгиев..........................................................................................

 

   1. Христо Дюлгеров..........................................................................................

 

   1. Панчо Панев.................................................................................................

 

 


 1. Зонови отговорници:

   1. Мирослав Михайлов - Зона София............................................................

 

   1. Светлан Казаков – Зона Север..................................................................

 

   1. Стою Даракчиев – Зона Юг........................................................................

 

   1. Людмил Илиев – Зона Запад.....................................................................

 

 


 1. Организационен секретар – Ванда Садонкова....................................................

 

Резултати