Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Наредба за индивидуални майсторски точки

НАРЕДБА

за условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки

 

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки, в т. ч. методите за изчисляването им за различните турнири.

Чл. 2. Индивидуални майсторски точки се присъждат за следните видове турнири:

                     1.     държавно първенство Отбори;

                     2.     държавно клубно отборно първенство;

3.     държавно първенство Двойки;

4.     държавно първенство Смесени двойки;

5.     национални турнири по бридж – за двойково състезание с най-малко 26 игри и за отборно състезание с най-малко 88 игри;

6.    клубни турнири по бридж – за двойково състезание с най-малко 20 игри и отборно състезание с най-малко 40 игри.

7.   (нова с решение на УС на ББФ, протокол от 3.02.2021 г.) Всеки състезател получава индивидуални майсторски точки при условие, че е изиграл поне 1/3 от определените за дадено състезание игри.

 

Раздел II.

МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МАЙСТОРСКИ ТОЧКИ

 

Индивидуални майсторски точки за държавни първенства

Чл. 3. (1) (допълнена с решение на УС на ББФ, протокол от 18.12.2022 г.) За държавно първенство Отбори се присъждат индивидуални майсторски точки, определени както следва:

Държавно първенство Отбори

финал

място

точки

 

Групи Б

място

точки

 Група А

1

250

 

 

3

40

 

2

200

 

 

4

30

 

3

150

 

 

5

20

 

4

125

 

 

6

10

 

5

110

 

 

 

 

 

6

95

 

 

 

 

 

7

85

 

 

 

 

 

8

75

 

 

 

 

 

9

65

 

 

 

 

 

10

60

 

 

 

 

 

11*

55

 

 

 

 

 

12*

50

 

 

 

 

 

13*

45

 

 

 

 

 

14*

40

 

 

 

 

 

  * Отпадащите четири отбора след полусезон „Есен“.

 (2) (нова с решение на УС на ББФ, протокол от 18.22.2022 г.) За държавно клубно отборно първенство се присъждат индивидуални майсторски точки на отборите, играли баражи, определени както следва:

Държавно клубно отборно първенство

 

място

точки

 

 

 

 

 

1

150

 

 

 

 

 

2

120

 

 

 

 

 

3

90

 

 

 

 

 

4

75

 

 

 

 

 

5

65

 

 

 

 

 

6

55

 

 

 

 

 

7

50

 

 

 

 

 

8

45

 

 

 

 

 

 

(3) За държавно първенство Двойки се присъждат индивидуални майсторски точки, определени както следва:

 

Държавно първенство Двойки

Финал А

място

точки

 

Финал Б

място

точки

 

1

150

 

 

1

40

 

2

125

 

 

2

30

 

3

100

 

 

3

20

 

4

90

 

 

4

10

 

5

80

 

 

 

 

 

6

70

 

 

 

 

 

7

65

 

 

 

 

 

8

60

 

 

 

 

 

9

55

 

 

 

 

 

10

50

 

 

 

 

 

11

45

 

 

 

 

 

12

40

 

 

 

 

 

13

35

 

 

 

 

 

14

30

 

 

 

 

 

15

25

 

 

 

 

 

16

20

 

 

 

 

 

17

15

 

 

 

 

 

18

10

 

 

 

 

 

 

 

(4) За държавно първенство Смесени двойки се присъждат индивидуални майсторски точки, определени както следва:

Държавно първенство Смесени двойки

 

място

точки

 

 

 

 

 

1

50

 

 

 

 

 

2

40

 

 

 

 

 

3

30

 

 

 

 

 

4

25

 

 

 

 

 

5

20

 

 

 

 

 

6

18

 

 

 

 

 

7

16

 

 

 

 

 

8

14

 

 

 

 

 

9

12

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални майсторски точки за национални турнири

 

Чл. 4. (1) За двойково състезание от национален турнир се присъждат индивидуални майсторски точки, определени по следната формула:

 

МТ(i)=(N/i-4*(i-1)/N)^0,5*G^0,5

МТ – индивидуални майсторски точки;

N – брой двойки;

i – пореден номер в класирането;

G – брой игри.

(2) Индивидуални майсторски точки се присъждат на половината от общия брой двойки, участвали в състезанията, като при нечетен брой двойки се закръглява нагоре.

Чл. 5. (1) За отборно състезание от национален турнир се присъждат индивидуални майсторски точки, определени по следната формула:

 

МТ(i)=(N/i-4*(i-1)/N)^0,5*G^0,5*2^0,5

МТ – индивидуални майсторски точки;

N – брой отбори;

i – пореден номер в класирането;

G – брой игри.

(2) Индивидуални майсторски точки се присъждат на половината от общия брой отбори, участвали в състезанието, като при нечетен брой отбори се закръглява нагоре.

 

Индивидуални майсторски точки за клубни турнири

Чл. 6. (1) За двойково състезание от клубен турнир се присъждат индивидуални майсторски точки, определени по следната формула:

МТ(i)=(N/i-4*(i-1)/N)^0,5*G^0,5*0,1

 

МТ – индивидуални майсторски точки;

N – брой двойки;

i – пореден номер в класирането;

G – брой игри.

(2) Индивидуални майсторски точки се присъждат на половината от общия брой двойки, участвали в състезанието, като при нечетен брой двойки се закръглява нагоре.

Чл. 7. (1) За отборно състезание от клубен турнир се присъждат индивидуални майсторски точки, определени по следната формула:

 

МТ(i)=(N/i-4*(i-1)/N)^0,5*G^0,5*2^0,5*0,1

МТ – индивидуални майсторски точки;

N – брой отбори;

i – пореден номер в класирането;

G – брой игри.

(2) Индивидуални майсторски точки се присъждат на половината от общия брой отбори, участвали в състезанието, като при нечетен брой отбори се закръглява нагоре.

Чл. 8. Индивидуалните майсторски точки се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

 

Раздел III.

РЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ МАЙСТОРСКИ ТОЧКИ. КЛАСАЦИИ.

 

Чл. 9. (1) Индивидуални майсторски точки се присъждат от Управителния съвет на Българска Бридж Федерация.

(2) За прилагането на методите по раздел II Управителният съвет упълномощава изпълнителния директор и двама от членовете на съвета. Правомощията се упражняват самостоятелно от всяко от упълномощените лица по предходното изречение.

(3) Присъждането на индивидуалните майсторски точки се извършва в срок от 5 дни след представяне на протокол за крайното класиране на участниците във всяко състезание на съответния турнир, подписан от организатора и главния съдия на турнира.

(4) В случай, че организатор на национален турнир не представи протокола по ал. 2 в срок до 10 дни след провеждането на турнира, Управителният съвет на Българска Бридж Федерация може да изиска съответната информация от главния съдия на турнира.

Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на Българска Бридж Федерация съставя и поддържа официална класация на състезателите с присъдени индивидуални майсторски точки за текущата година.

(2) Класацията за текущата година се оповестява на интернет страницата на Българска Бридж Федерация (www.bridge.bg).

(3) В срока по чл. 9, ал. 3 от наредбата, изпълнителният директор е длъжен да актуализира и оповести на интернет страницата на Българска Бридж Федерация текущата класация на присъдените индивидуални майсторски точки.

Чл. 11. В срок до 15 януари на следващата календарна година, Управителният съвет на Българска Бридж Федерация изготвя и предоставя на всеки спортен клуб – член на Федерацията официален бюлетин, съдържащ крайната класация на състезателите с присъдени индивидуални майсторски точки за предходната година.

Чл. 12. Управителният съвет на Българска Бридж Федерация присъжда и връчва почетни грамоти на състезателите, заемащи първите три места в крайната класация на присъдените индивидуални майсторски точки.

Чл. 13. (1) Въз основа на крайните годишни класации по чл. 10, ал. 1 се изготвя вечна класация.

(2) Управителният съвет на Българска Бридж Федерация избира експертна група в състав от 3 лица, на която възлага:

1.       разработването на метод за приравняване на индивидуалните ело – коефициенти по смисъла на Наредба № 6 за определяне и отчитане на индивидуалния ело – коефициент на състезателите по спортен бридж в Република България, към присъдените индивидуални майсторски точки;

2.       разработването на математически модел за вечна класация.

(3) Изпълнителният директор на Българска Бридж Федерация актуализира ежегодно вечната класация и оповестява актуализацията на интернет страницата на Българска Бридж Федерация (www.bridge.bg) в срок до 15 януари на следващата година.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата отменя Наредба № 6 за определяне и отчитане на индивидуалния ело – коефициент на състезателите по спортен бридж в Република България, към присъдените индивидуални майсторски точки.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

 

Наредбата е приета с решение от 24.02.2015 г. на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация (Протокол от 24.02.2015 г.).

 

----------------------------------------------------------------------------

Резултати