Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Наредба за организиране и провеждане на турнири по бридж

НАРЕДБА

за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж

 

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за провеждане на турнири по бридж от Българска Бридж Федерация („Федерацията”) и спортните клубове – членове на Федерацията, в т. ч. видовете турнири, организаторите на турнирите и техните задължения.

Чл. 2. Наредбата определя условията и реда за провеждане на следните видове турнири:

1.     държавни първенства по бридж;

2.     национални турнири по бридж;

3.     клубни турнири по бридж.

(2) Наредбата не се прилага за квалификациите за определяне на национален отбор по бридж, чиито условия и ред за организиране и провеждане се определят с решение на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация, взето не по-късно от 6 месеца преди началото на съответното официално състезание.

 

Раздел II.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ПО БРИДЖ

 

Чл. 3. (1) Държавните първенства по бридж се организират и администрират от Българска Бридж Федерация.

(2) Действията по организиране и провеждане на държавните първенства по бридж се осъществяват от членовете на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация и не могат да бъдат възлагани на трети лица, включително и на спортни клубове – членове на Федерацията.

Чл. 4. (1) Управителният съвет на Българска Бридж Федерация оповестява с решение в срок до 31 август на текущата година, информация за държавните първенства по бридж за следващата календарна година.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа най-малко:

1.     дати на провеждане;

2.     места на провеждане;

3.     индивидуални майсторски точки, които се присъждат;

4.     размер на таксите за участие.

(3) Не по-късно от 30 дни преди началото на всяко държавно първенство Българска Бридж Федерация оповестява подробна информация относно първенството, включваща:

1.     отговорници по области;

2.     правила за определяне на квоти;

3.     финали;

4.     друга информация по преценка на Федерацията.

Чл. 5. До участие в държавно първенство се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.     лицето да притежава идентификационен бриджов номер;

2.     лицето да членува само в един спортен клуб – член на Българска Бридж Федерация;

3.     лицето да е заплатило членски внос;

4.     лицето да няма наложено дисциплинарно наказание за неучастие към момента на регистрацията и за периода на първенството.

Чл. 6. Преди началото на държавното първенство Управителният съвет на Българска Бридж Федерация е длъжен да сформира Апелативна комисия, чийто състав се оповестява на общодостъпно място в залата за провеждане на първенството.

Чл. 7. (1) По време на провеждане на държавно първенство абсолютно се забранява тютюнопушенето и употребата на алкохол или упойващи вещества.

(2) Състезатели, които нарушават забраната по ал. 1, се отстраняват незабавно от по-нататъшно участие в първенството от организатора или главния съдия, като организаторът е длъжен да сезира Дисциплинарната комисия за случая.

 

Раздел III.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ ПО БРИДЖ

 

Чл. 8. (1) Спортните клубове – членове на Българска Бридж Федерация могат да организират национални турнири.

(2) Национален турнир е турнир, който отговаря едновременно на следните изисквания:

1.     да се проведе най-малко едно двойково състезание с поне 26 игри;

2.     да се проведе най-малко едно отборно състезание с поне 88 игри;

3.     максималната входна такса на състезател за една игра да бъде, както следва:

а)    за двойково състезание в размер на 0.80 лева;

б)    за отборно състезание в размер на 0.40 лева.

(3) На състезателите в национални турнири, проведени в съответствие с условията и реда на наредбата, се присъждат индивидуални майсторски точки в съответствие с Наредбата за условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки.

Чл. 9. До участие в национален турнир се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.     лицето да притежава идентификационен бриджов номер;

2.     лицето да е заплатило членски внос;

3.     лицето да няма наложено дисциплинарно наказание за неучастие към момента на регистрацията и за периода на турнира.

Чл. 10. (1) Организаторът на национален турнир следва, в срок не по-рано от 31 август на предходната година и не по-късно от 30 дни преди началото на турнира, да предостави на изпълнителния директор на Българска Бридж Федерация следната информация:

1.     наименование на клуба – организатор на турнира;

2.     начална и крайна дата на турнира;

3.     място на провеждане на турнира;

4.     избрания главен съдия;

5.     двойкови състезания и брой игри;

6.     отборни състезания и брой игри;

7.     индивидуални състезания;

8.     размер на таксите за участие.

(2) Изпълнителният директор на Българска Бридж Федерация разглежда информацията по ал. 1 с цел преценка изпълнението на критериите по чл. 8, ал. 2 от наредбата и в срок от 5 дни от предоставяне на информацията, уведомява организатора на турнира дали същият може да бъде проведен като национален.

(3) След получаване на уведомлението за изпълнение на критериите по чл. 8, ал. 2 от наредбата, организаторът има право да използва логото на Българска Бридж Федерация в поканата за участие в турнира и другите материалите, които изготвя във връзка с провеждането му.

(4) След изготвяне на поканата за участие в национален турнир, организаторът следва да я предостави на изпълнителния директор на Българска Бридж Федерация за оповестяването й в раздел „Национални турнири” на интернет страницата на Федерацията (www.bridge.bg).

Чл. 11. Преди началото на турнира организаторът е длъжен да сформира Апелативна комисия, чийто състав се оповестява на общодостъпно място в залата за провеждане на турнира.

Чл. 12. (1) Организаторът на национален турнир е длъжен да осигури еднакъв брой игри за всички участници срещу заплатената такса за участие в конкретното състезание.

(2) Организаторът на национален турнир няма право да включва нови участници след началото на всяко от състезанията по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от наредбата, провеждани в рамките на турнира.

Чл. 13. В срок от 3 дни след приключване на турнира, организаторът е длъжен да заплати на Българска Бридж Федерация такса за администриране в размер на 0.80 лева за всеки състезател, участвал във всяко от проведените състезания.

Чл. 14. (1) В срок от 5 дни след приключване на турнир, при провеждането на който e била свикана Апелативната комисия или са били наложени наказания на състезатели, организаторът е длъжен да представи на изпълнителния директор на Българска Бридж Федерация доклад, който съдържа следната информация:

1.     поводи за свикване на Апелативната комисия;

2.     взети решения от Апелативната комисия;

3.     наложени наказания на състезателите в турнира.

(2) По преценка на организатора в доклада по ал. 1 може да бъде включена информация относно обстоятелства или прояви, оказващи влияние върху нормалното протичане на турнира, ако същите не са представлявали основание на налагане на наказание, както и друга информация, свързана с провеждането на турнира.

 

Раздел IV.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

КЛУБНИ ТУРНИРИ ПО БРИДЖ

 

Чл. 15. (1) Спортните клубове – членове на Българска Бридж Федерация могат да организират клубни турнири.

(2) Клубен турнир е турнир, при който максималната входна такса на състезател за една игра да бъде, както следва:

а)    за двойково състезание в размер на 0.80 лева;

б)    за отборно състезание в размер на 0.40 лева.

Чл. 16. До участие в клубни турнири се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.     лицето да притежава идентификационен бриджов номер;

2.     лицето да няма наложено дисциплинарно наказание за неучастие към момента на регистрацията и за периода на турнира.

Чл. 17. След приключване на турнира, организаторът на клубен турнир има право да изиска от Управителния съвет на Българска Бридж Федерация да присъди индивидуални майсторски точки на състезателите в съответствие с Наредбата за условията и реда за присъждане на индивидуални майсторски точки.

 

Раздел V.

КОНТРОЛ

 

Чл. 18. (1) Контролът по спазване изискванията на наредбата относно провеждането на държавни първенства се осъществява от Общото събрание на Българска Бридж Федерация.

(2) Контролът по спазване изискванията на наредбата относно провеждането на национални и клубни турнири се осъществява от Управителния съвет на Българска Бридж Федерация.

Чл. 19. При упражняване на контролните правомощия, съответните органи имат право да извършват проверки и да изискват документи и информация от организаторите на турнирите.

Чл. 20. (1) Управителният съвет на Българска Бридж Федерация не присъжда индивидуални майсторски точки за национални турнири, при провеждането на които не са изпълнени задълженията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 13 от наредбата.

(2) Управителният съвет на Българска Бридж Федерация не присъжда индивидуални майсторски точки за клубни турнири, при провеждането на които не са изпълнени задълженията по чл. 15, ал. 2 от наредбата.

Чл. 21. (1) Организатор на национален турнир, който е допуснал до участие лице, което не отговаря на изискванията по чл. 9 от наредбата се лишава от право да организира национални турнири за срок от 2 години от установяване на допуснатото нарушение.

(2) Организатор на клубен турнир, който е допуснал до участие лице, което не отговаря на изискванията по чл. 16 от наредбата се лишава от възможността да упражнява правото си по чл. 17 за срок от 6 месеца от установяване на допуснатото нарушение.

Чл. 22. В случай, че до участие в турнир е било допуснато лице, което не отговаря на изискванията за участие по чл. 5, чл. 9 или чл. 16, Управителният съвет на Българска Бридж Федерация не присъжда индивидуални майсторски точки на това лице за съответния турнир или отнема индивидуалните майсторски точки, ако нарушението е установено след присъждането им.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Състезател” е физическо лице, което е регистрирано за участие в държавно първенство, национален турнир или клубен турнир.

2. „Участник” е индивидуален състезател, двойка състезатели или отбор от четирима или повече състезатели.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата отменя Наредба № 4 за лицензиране и провеждане на открити и клубни турнири, администрирани от „Българска Бридж Федерация”.

§ 2. В срок от 2 месеца след влизане в сила на наредбата Управителният съвет на Българска Бридж Федерация присъжда индивидуални майсторски точки за турнири, проведени от началото на 2015 г. до приемане на наредбата, при условие, че са изпълнени изискванията на чл. 8, ал. 2, чл. 12 и чл. 13 от наредбата.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

 

Наредбата е приета с решение от 24.02.2015 г. на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация (Протокол от 24.02.2015 г.).

Резултати