Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 21.11.2016

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 21.11.2016 г. от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

1.      Провеждане на квалификация за избор на Национален отбор „OPEN“ 2017 за участие на Световното отборно първенство в Лион през 2017 г.

 

                По т. 1 от дневния ред:

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с направено предложение относно реда за провеждане на квалификация за избор на Национален отбор „OPEN“ 2017, който да представи България на Световното отборно първенство в Лион през 2017 г.. След проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха с 6 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ следните решения:

 

1.1. Определя следния Ред за провеждане на квалификация за избор на национален отбор на България категория OPEN 2017 за Световно първенство в Лион 2017 (Приложение 1).

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                    ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                     ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

 

Приложение 1 към Протокол от заседание на УС / 21.11.2016 

Резултати