Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 21.11.2017

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 21.11.2017 г . от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

  1. Приемане на Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2018 г.

 

По т. 1 от дневния ред:

 

Разгледано бе изготвено предложение за  Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2018 г.

След проведени разисквания и на основание чл. 4 (3) от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на  турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха с ЕДИНОДУШИЕ следните решения:

 

1. Приема Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2018 г.

2. Възлага на Изпълнителния директо да публикува Регламента за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2018 г. на сайта на Федерацията (www.bridge.bg).

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                        ......................................

Марта Ангелова Николова      ..........................................

Теню Русев Тенев                       .......................................

Георги Стаматов Стаматов       ........................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                    ........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати