Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Заповед / 19.11.2018

З А П О В Е Д

от 19. 11. 2018 год.

 

 

Във връзка с допуснато от организатор на национален турнир нарушение на Наредба за организиране и провеждане на турнири по бридж, а имено „Бридж клуб Плевен“, като организатор на национален турнир по бридж XXXIX Бридж турнир "ГАБИ" 2018, е допуснал до участие трима състезатели, на които им е наложено наказание от ДК към ББФ за неучастие в турнири, и съгласно чл. 21 (1) от Наредбата,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. „Бридж клуб Плевен“, поради допускане на състезатели до участие в национален турнир, които не отговарят на условията на чл. 9 от Наредбата, се лишава от право да организира национални турнири за срок от 2 /две/ години, считано от датат на влизане в сила на заповедта.
  2. На основание чл. 22 от Наредбата, на състезателите Димитър Димитров – в ИБН 8704, Юри Димитров – ИБН 8710 и Маринчо Маринов – ИБН 8711 няма да бъдат присъдени индивидуални майсторски точки за участието им в национален турнир XXXIX Бридж турнир "ГАБИ" 2018.

 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2018 г.

Настоящата заповед се издава в 3 /три/ екземпляра – по един за: „Бридж клуб Плевен“ – гр. Плевен, Председателя на ДК и за архива на Сдружение „Българска Бридж Федерация“.

 

 

 

 

София, 19.11.2018г.                Изпълнителен директор на ББФ:……………...

                                                                                            /М. Николова/

 

Резултати