Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

УСТАВ

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

 

 Чл. 1 “БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и е доброволна организация, в която могат да членуват само спортни клубове – юридически лица, които развиват спортен бридж.

 

Наименование

 

 Чл. 2 Сдружението се нарича: “БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” (ББФ).

 

Седалище

 

 Чл. 3 Седалището на сдружението и адреса на управление са: гр. София, район Триадица, ул. “Цар Самуил” № 22, 1-ви етаж.

 

Срок

 

 Чл. 4 Сдружението се учредява без определен срок.

 

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Цели

 

 Чл. 5 “БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, като целите й са:

- да съдейства за утвърждаване, популяризиране и пропагандиране на бриджа чрез обединяване на всички клубове, включващи в дейността си спортен бридж;

- да подпомага организирането на дейността на клубовете, развиващи спортен бридж.

 

Определяне вида на дейност

 

 Чл. 6 Сдружението във връзка с осъществяване на целите си определя дейността си в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на физическата култура и по конкретно на спортния бридж.

 

Предмет на дейност

 

 Чл. 7 Сдружението във връзка с осъществяване на целите си ще има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

            1. регламентира и организира републиканските първенства в страната по спортен бридж;

            2. удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели;

            3. селекционира и организира подготовката на националните отбори и представлява Република България на международни състезания и форуми по спортен бридж;

            4. осъществява национални и международни контакти и договорености за сътрудничество с други федерации, клубове, сдружения, юридически и физически лица, с които намира общи цели за утвърждаването и развитието на спортния бридж;

            5. полага грижи за професионалните изяви на своите членове чрез организиране и участие в национални и международни състезания и други прояви, свързани с развитието на спортния бридж;

            6. поддържа членство в Европейската бридж лига и Световната бридж федерация като осигурява заплащането на съответните членски вноски.

 

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

 Чл. 8 Органи за управление на сдружението са Общото събрание на членовете и Управителният съвет.

 

Общо събрание на членовете

 

 Чл. 9 Общото събрание се състои от представители на всички членове, като в заседанията участват законните представители на спортните клубове – юридически лица или избрани делегати. То е върховен орган на сдружението.

 Чл. 10 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

 (2) При необходимост Общото събрание може да се свика на извънредно заседание по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 Чл. 11 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет с покана, отправена най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието. В поканата се вписва дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква, като по въпроси, които предварително не са включени, не могат да се вземат решения. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди посочения ден.

 (2) Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага с 1 (един) час по-късно при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 (3) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния съвет.

 Чл. 12 (1) В Общото събрание всеки член на сдружението има право на един глас.

 (2) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство – повече от половината от гласовете на присъстващите, с изключение на въпросите по т.т. 1 и 5 на чл. 13 от Устава, за което е необходимо мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите, а по т. 10 на чл. 13 от Устава – с мнозинство от всички членове, съгласно изискването на чл. 39, ал. 2 от закона.

 

Компетентност на Общото събрание

 

 Чл. 13 Общото събрание:

            1. приема, изменя и допълва Устава на сдружението;

  2. избира членове на Управителния съвет;

            3. приема и изключва членове на сдружението;

            4. утвърждава годишния бюджет и приема финансовия отчет на дейността на сдружението;

            5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението или вливането му в друго;

            6. взема решение за откриване или закриване на клонове;

            7. взема решение за участие в други организации;

            8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

            9. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

            10. определя органа за извършване на ликвидация съгл. чл. 14, ал. 2 от закона;

  11. избира почетни членове на Управителния съвет и почетни Председатели на Управителния съвет измежду членове на сдружението;

  12. взема и други решения, предвидени в Устава.

 

Управителен съвет

 

 Чл. 14 (1) Управителният съвет е управителният орган на сдружението и се състои от 3 (три) до 9 (девет)  души, от които поне половината  са избрани измежду членове на сдружението.

 (2) Управителният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване за срок от 5 (пет) години.

 (3) Управителният съвет се състои от Председател, Зам. Председател, Изпълнителен директор и членове. Председателят, Зам. Председателя и Изпълнителния директор се избират на първото заседание на Управителния съвет измежду членовете на Управителния съвет с явно гласуване.

 

Представителство

 

Чл. 15 Сдружението се ръководи и управлява от Управителния съвет и се представлява от Председателя.

 

Правомощия на Управителния съвет

 

 Чл. 16 Управителният съвет:

  1. представлява сдружението, както и определя представителната власт на отделни негови членове;

  2. приема други вътрешни актове

            3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

           4. утвърждава основни насоки и приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на сдружението;

           5. избира представители в международни организации, ако сдружението членува в такива;

            6. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

            7. разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание програма за дейността на сдружението във връзка с осъществяване на целите му;

            8. съставя и предлага за утвърждаване от Общото събрание бюджета на сдружението;

  9. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, вкл. и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

            10. предлага за утвърждаване от Общото събрание отчета за дейността на сдружението;

            11. дава съгласие за сключване на договори и споразумения със съответни държавни или обществени организации или фирми във връзка с изпълнение на целите на сдружението;

            12. отчита се за дейността си пред Общото събрание;

            13. определя адреса на сдружението;

            14. разглежда, изслушва и обсъжда заявления, жалби, доклади и съобщения;

            15. утвърждава спонсори на сдружението;

            16. утвърждава международния и републикански спортен календар на федерацията;

            17. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

            18. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

 

Заседания на Управителния съвет

 

 Чл. 17 (1) Управителният съвет се свиква на заседания от неговия Председател най-малко един път на 3 (три) месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако Председателят не свика заседанието на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от гласовете на присъстващите, а по т.т. 6 и 9 на чл. 16, ал 1 от Устава и по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички. За проведените заседания се съставя протокол който се подписва от присъствалите членове на Управителния съвет.

 (2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 (3) Управителният съвет свиква на заседания Консултативен съвет по обсъждане на важни решения. Консултативният съвет се свиква от Председателя на Управителния съвет, от Зам. Председателя на Управителния съвет или от Изпълнителния директор. В работата на Консултативния съвет вземат участие с право на съвещателен глас: председателите на комисиите към сдружението, зоновите ръководители и почетните членове и Председатели на Управителния съвет.

 

Задължения за водене на книги

 

 Чл. 18 Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективния си орган – Общото събрание. Ръководещият заседанието на Общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 Чл. 19 (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно относно съществените дейности, изразходваните за това средства и постигнатите резултати, за размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, както и за финансовия резултат.

 (2) Докладът е публичен и съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина на запознаване с него се публикуват в бюлетина на централния регистър.

 

IV. ЧЛЕНСТВО

 

Възникване

 

 Чл. 20 (1) В сдружението “Българска Бридж Федерация” могат да членуват спортни клубове – юридически лица, които развиват спортен бридж.

 (2) Приемането на нови членове на сдружението става с писмена молба от желаещия, отправена чрез Управителния съвет към Общото събрание. На първото свое заседание Общото събрание, след доклад на Управителния съвет, се произнася по молбата. Решението за приемане се взема с мнозинство – поне половината от гласовете на присъстващите членове.

 

Прекратяване

 

 Чл. 21 Всеки член може доброволно да напусне сдружението като отправи писмено заявление за това до Общото събрание чрез Управителния съвет като посочи датата, от която напуска. На първото заседание на Общото събрание, Управителният съвет докладва заявлението.

 

 Чл. 22 За неспазване на задълженията си или за нарушаване на Устава, както и при поведение на член, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, Общото събрание може да го изключи, като му даде право на обяснение. Решението се взема с мнозинство – повече от половината от гласовете на присъстващите членове.

 Чл. 23 Членството се прекратява при прекратяване дейността на спортния клуб.

 Чл. 24 Членството се прекратява и при отпадане на член от сдружението който е просрочил повече от 6 (шест) месеца внасянето на дължимия членски внос, както и при системно неучастие – в 3 (три) и повече последователни заседания на Общото събрание. Това се констатира от Управителния съвет чрез съответните документи - ведомости за платения членски внос, както и по присъствените листа за заседанията на Общото събрание. Имената на отпадналите членове се докладват от Председателя на Управителния съвет на заседание на Общото събрание.

 

Имуществени отношения след прекратяване на членство

 

 Чл. 25 Напуснал по чл. 21 или изключен по чл. 22 от Устава член не се освобождава от финансови задължения към сдружението до датата на напускането, съответно изключването.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Права

 

 Чл. 26 Членовете на сдружението имат следните права:

            1. да участват в избора на ръководните органи на сдружението;

            2. да предлагат промени и допълнения в Устава на сдружението;

            3. да отправят предложения или възражения до Общото събрание по взетите решения от органите на сдружението;

            4. да бъдат информирани за дейността на сдружението;

            5. да участват в мероприятията на сдружението, свързани с осъществяване на целите му;

            6. да се ползват от имуществото на сдружението по ред определен от  Управителния Съвет;

            7. да внасят предложения за дневен ред на Общото събрание.

 

Задължения

 

Чл. 27 (1) Членовете на сдружението имат следните задължения:

            1. да спазват Устава на сдружението;

            2. да се съобразяват и изпълняват решенията на органите на сдружението;

            3. да работят за осъществяване на целите на сдружението, залегнали в Устава;

            4. да участват във финансовата издръжка на сдружението като заплащат редовно членския си внос;

 (2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на членския внос. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението;

 (3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на участието.

 

VI. БЮДЖЕТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 Чл. 28 (1) За изпълнение на целите си сдружението набира средства и формира бюджет, който се приема от Общото събрание.

 (2) Средствата се набират от:

            1. встъпителен членски внос;

            2. годишен членски внос;

            3. дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;

            4. субсидии;

            5. финансиране от различни български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации на проекти предложени от сдружението в областта на спортния бридж;

 (3) Встъпителният и годишният членски внос се определят с решение на Общото събрание, взето с мнозинство – повече от половината от гласовете на присъстващите членове и се внася в срокове определени от Общото събрание.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Прекратяване

 

 Чл. 29 Сдружението се прекратява:

            1. с решение на Общото събрание;

            2. с решение на СГС, когато не е учредено по законния ред, когато извършва дейност, която противоречи на закона или е против обществения ред или на добрите нрави или когато е обявено в несъстоятелност.

 

Ликвидация

 

 Чл. 30 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация:

 (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице.

 (3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на лицата изброени в чл. 43, ал 2, т.т. 1-6 от ЗЮЛНЦ.

 (4) Относно неплатежноспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора доколкото в ЗЮЛНЦ или Устава не е предвидено друго, се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

 

 Чл 31 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва в съответствие с чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 (2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

 

Заличаване

 

 Чл. 32 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението в СГС.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл. 33 Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влее или слее с друго сдружение, да се отделя и разделя при спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 Чл. 34 Сдружението може да кандидатства за колективен член на сродни или други спортни организации.

 

 Настоящият УСТАВ е приет от Общото събрание на “БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”, състояло се на  05.10.2012 година и е изготвен в 2 (два) екземпляра – един за съда и един за сдружението.

 

Изпълнителен директор:  В. Испорски

 

Резултати