Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 10.04.2019

ПРОТОКОЛ

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

 

Днес, 10.04.2019 г. се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

 

Посочените решения са взети неприсъствено със съгласието затова на всички членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ и на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Членовете на Управителния съвет взеха решения неприсъствено по следния дневен ред:

 

  1. Промяна на датите за провеждане на Държавно първенство „Смесени двойки“ 2019.

 

По точка 1 от дневния ред:

 

След гласуване за промяна на датите за провеждане на Държавно първенство „Смесени двойки“ 2019, членовете на Управителния съвет с 6 /шест/ гласа „ЗА“, 1 /един/ глас „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взеха следните решения:

  1.  Държавно първенство „Смесени двойки“ 2019 да бъде проведено на 25 – 26 май 2019 г.
  2.  Промяната да бъде оповестена на сайта www.bridge.bg.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                        .....................................

Марта Ангелова Николова      ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ........................................

Теню Русев Тенев                       .......................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                    ........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати