Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 09.10.2019

ПРОТОКОЛ

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

 

Посочените решения са взети неприсъствено със съгласието затова на всички членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ и на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Във връзка с получена на 08.10.2019 г. в електронен вариант Молба от Слави Ангелов Алексиев – Председател на УС на „БРИДЖ КЛУБ“ – гр. Плевен, беше свикано неприсъствено заседание на членовете на Управителния съвет на Сдружение „Българска Бридж Федерация“ по следните теми:

 

1. Разглеждане и вземане на решение по получена в електронен вариант Молба от Слави Ангелов Алексиев – Председател на УС на „БРИДЖ КЛУБ“ – гр. Плевен.

 

След като се запознаха с получената на 08.10.2019 г. Молба от Слави Ангелов Алексиев – Председател на „БРИДЖ КЛУБ“ – гр. Плевен, и обсъдиха изложените в нея доводи, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 

1. Възстаноявява правото на „БРИДЖ КЛУБ“ – гр. Плевен да организира национални турнири по спортен бридж считано от 09.10.2019 г. и включва 40-ти Бридж турнир „ГАБИ“ в спортния календар на ББФ за 2019 г.

 

Протоколът за взетите решения на неприсъствено заседание е съставен и подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет на Сдружение „Българска Бридж Федерация“ в два еднообразни екземпляра.

 

Тони Илчев Русев                    ..........................................

Марта Ангелова Николова      .........................................

Теню Русев Тенев                    ..........................................

Георги Стаматов Стаматов     ..........................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                 ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ........................................

Резултати