Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 10.09.2019

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 10.09.2019 г. от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

  1. Вземане на решение за насрочване и провеждане на редовно Общо събрание на Сдружение „Българска Бридж Федерация“.
  2.  

По т. 1 от дневния ред:

 

След проведени разисквания, и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

 

1.1. Свиква редовно Общо събрание на Сдружение „Българска Бридж Федерация“, което да се проведе на 01.11.2019 г. в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ №31, Хотел Национал Палас, от 13:00 ч., а при липса на кворум – от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

1.2. Определя следния Дневен ред на Общото събрание на Сдружение „Българска Бридж Федерация“: 1. Приемане на очета за дейността на УС за 2018 г.; 2. Приемане на бюджет за 2019 г.; 3. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.; 4. Освобождаване на всички членове на УС считано от 21.01.2020 г.; 5. Избор на нови членове на УС; 6. Разни.

 

1.3. Възлага на Изпълнителния директор на Сдружението да изпрати за публикуване в Държавен вестник обява за насроченото редовно Общо събрание и да постави покана за Общото събрание на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр. София, ул. „Цар Самуил“ 22, в предвидените нормативни срокове.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                   ..........................................

Марта Ангелова Николова      ..........................................

Георги Стаматов Стаматов     ..........................................

Теню Русев Тенев                   ..........................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                 ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати