Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Програма за развитие на спортния бридж в България

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИЯ БРИДЖ В БЪЛГАРИЯ

 ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

І. Цел и основни задачи

IІ. Органи на управление

IIІ. Обхват на програмата - основни подсистеми и дейности

1. Спортен бридж за всички

2. Спортен бридж за лица с трайни увреждания и неравностойно социално положение

3. Спортен бридж на учащите

4. Спортно майсторство

4.1. Детско-юношески спорт

4.2. Спорт за високи постижения

4.3. Спортен бридж в  малки населени места и квартали

ІV. Кадрово осигуряване - човешки ресурси

V. Материално-техническо и финансово осигуряване

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящата Програма е основополагащ документ,която определя основните цели и стъпките за реализирането им . В нея са изложени основните принципни подходи, определящи целта и задачите, върху които тя се изгражда, обхвата и основните дейности, организацията на управление, приоритетите и спомагателните функции на Българската Бридж Федерация и спортните клубове, които са членове. Основните положения на програмата за развитието на спорта в България произтичат от приоритетите и целите, залегнали в чл.7, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Програмата обхваща конкретни задачи, срокове и условия за нейното реализиране.

 

 

І. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

Основна цел на програмата за развитието на спортния бридж в България 2020-2024г. е подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и постигането на високи спортни резултати от състезателите ни на държавно и световно равнище, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с практически упражнения и спортни мероприятия.

 

Основни задачи:

• да задоволява потребностите на спортистите от системни занимания с практически упражнения и спортни събития, както и формирането на трайни спортни навици;

• да създава условия и предлага възможности за спортуване, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността;

 

• да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото достойнство, както и сигурността на всички участници в спортната дейност;

• да формира мотиви и критерии за обективна социална оценка на вложения труд и постигнатите резултати в тренировъчната и състезателната дейност на спортисти, треньори и други специалисти в сферата на спорта;

 

Специфични задачи и конкретни стъпки за реализирането им:

 

 Повишаване на качеството на тренировъчния процес: 

oбучение на учители;

създаване на наръчници за обучение; 

организиране на работни семинари с цел обучение на учители; 

лицензиране на учители;

 

Намиране на нови състезатели: откриване и разработване на канали за привличане на нови бриджори и насочването им към клубове и учители:

Откриване на уеб страница и Фейсбук страница, които да имат основно съдържание, насочено към намирането на нови играчи (от всички възрасти);

Изготвяне на промоционални материали;

Комуникация с организации, предприятия и групи от хора, които да започнат уроци по бридж;

Организиране на събития с цел промоция.

 

Синхронизация между клуб, учител и ученици; организация и комуникация на съвместната им дейност:

Осъществяване на връзката и организация на взаимодействието между учители, ученици, организации, клубове и ББФ.

 

Развитие на детско- юношески спорт(ДЮС);

да се стимулира създаването на детски спортни школи като обособени структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на талантливи деца за спортно развитие;

да се предвидят в бюджета стипендии за най-изявените ни деца спортисти;

да се организират спортни лагери;

 

 Основни принципи

 

Реализирането на стратегическата цел и основните задачи на програмата е органически обвързано с програмите за образователно, социално и здравно развитие. Това определя и основните принципи за нейното изграждане и функциониране в новите социално-икономически условия;

 

• обвързване на физическото възпитание и спорта със здравето на спортуващите;

 

• обединяване усилията на обществени спортни организации и общинска администрация за създаване на необходимите условия за стимулиране заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм;

 

• целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския бюджет в  “Спортни бази и спорт за всички” и споделяне на отговорностите на местната власт в лицето на общинска администрация и спортните клубове за реализацията на настоящата програма.

 

• широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при
формирането на различните форми на сдружаване, както и при избора
на конкретните средства и способи за практически занимания, в
зависимост от възможностите и интересите на хората;

 

• осигуряване на системност и диференциран подход при
заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл
на човека, като основа за неговото физическо и духовно усъвършенстване
и изява.

 

• подпомагане дейността на спортните клубове при организацията и провеждането на държавни и международни първенства.

 

 

ІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Основните субекти в тази програма са управителния съвет към ББФ и създадените комисии.

 

УС на ББФ

За пълноценното и хармонично функциониране на програмата за развитие на спортния бридж в България, решаваща е ролята на УС на ББФ като контролиращ орган. Това се обуславя от факта, че освен развиването на спортната дейност, също така трябва да бъде следен финансово- икономическите последствия от предприетите действия. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ

Основна функция на тази комисия е да упражнява възпитателно въздействие върху членовете на ББФ, като следи за спазването на всички одобрени правила и норми за провеждането на тренировъчна и спортна дейност; 

 

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Следи за действията на спортните съдии, картотекира новите съдии, оценява работата им и разработва правилници.  

 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

Решава възникнали казуси между участници в състезанията по бридж отправили апелация срещу съдийски присъждания. Разглежда постъпили до нея апелации.

 

ІІІ. Обществени спортни организации

 

Централно място в настоящата програма за развитие на спортния бридж заемат спортните клубове. В техните реални възможности са осъществяването на тренировъчна и състезателна дейност - от началното обучение до високото спортно майсторство на всички субекти в развивания от тях спорт.

Съгласно чл.З от Европейската харта за спорта, доброволните спортни организации имат право да изграждат независими механизми за самостоятелни решения в рамките на закона. Те следва да бъдат поощрявани от ББФ в тяхната дейност.

 

Спортните клубове са главните звена в цялата система за развитието на спортния бридж. Те са основните юридически лица, чрез които се реализира настоящата програма. През следващите години е необходимо максимално бързо да се преодолее огромното изоставане на преобладаващата част от тях в организационен и особено в методически аспект спрямо националните и европейски стандарти. Това налага концентрация и специализация на кадрите и ресурсите.

 

Обединени спортни клубове (дружества).

Водещата световна практика през последните години е обединението на спортните клубове. Само мощни спортни обединения, които разполагат с традиции, административен, материално-технически, кадрови и финансов капацитет могат да бъдат фактор за конкурентно способен спортен продукт на национално и на световно равнище. Обединените спортни клубове (дружества) фокусират общите интереси на клубовете и ръководството на ББФ за развитието на масовия и елитния ни спорт. С активното участие на спортното дружество в ББФ ще е възможно и усвояването на средства по Европейските програми, предназначени за същите цели.

 

IV. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за развитието на спортния бридж 2020-2024 обхваща няколко подсистеми със своя специфична характеристика, цел и задачи.

 

1. Бридж за всички

 

Приоритетна задача в политика на ББФ е приобщаването на по-широки слоеве от населението и по-специално: 

- децата и младежите;

- хората в неравностойно положение;

- жителите на малките населени места;

 

Натрупаният опит показва, че успешното постигане на целите за развитието този спорт се определя от следните по-важни предпоставки:

• функционална спортно-материална база. 

• активна пропагандна дейност  чрез средствата за масова информация. 

• добра координация и взаимодействие при планирането  и провеждането на различните спортни прояви;

 

2. Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение

 Бриджът е спорт, който подпомага адаптацията и предлага пълноценно участие на хора в неравностойно положение. Той се характеризира с широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за въздействие върху психическите функции, с оглед осигуряването на една ефективна коригираща и поддържаща рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация в обществения живот. Трябва да се работи за оформянето на целеви групи, които ще получат свободен онлайн достъп или достъп до съответна клубна база за придобиване на основни умения и навици в практикуването на този спорт. ББФ се ангажира със създаването на оптимални условия за преодоляването на изолацията и нетолерантността към хората с увреждания.

За да се реализират тези задачи от спортните клубове, е необходимо:

• създаване на подходящ социален климат и условия от местните спортни клубове за приобщаването на тези контингенти към активен спортен режим;

• разработване на специализирани тренировъчни програми и методически указания за тяхното прилагане в домашни условия, училищата, спортни клубове и други;

• закупуване на подходяща екипировка, уреди и съоръжения за провеждане на самостоятелни занимания;

• осигуряване на възможности за системна подготовка и участие в състезания от вътрешния и международния календар за лица с увреждания, както и за съвместни състезания с лица без увреждания;

 

3. Физическо възпитание и спорт на учащите

 

Световната практика през последните години убедително доказа, че тази подсистема заема централно място в развитието на всички видове спорт. Нейната водеща роля се определя от широкия обхват на занимаващите се. Най-благоприятната възраст за формиране на спортни навици е в  въздействие на физическите упражнения и спорта и комплексните условия за провеждането на ефективен учебно-възпитателен и тренировъчен процес. Това извежда на преден план следните приоритетни задачи:

• внасяне на промяна в организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, като изключително важен фактор за селекциониране на надарени деца за детско-юношеския спорт, за пълноценно използване на свободното време и като ефективно средство срещу наркоманията, детската престъпност, насилието и други социални деформации.

За целта е необходимо:

•да се разшири обхвата от организирани форми за спортуване чрез учредяване на училищни спортни клубове и привличане на хонорувани учители, треньори, инструктори и др.специалисти;

•активно участие на спортните клубове, чиято дейност се осъществява под егидата на ББФ .

Срок: 2020-2024 г.

 •регулярно организиране на срещи между спортните клубове и преподавателите с цел селекциониране и подготовка на талантливи деца и тяхното насочване към спортните клубове.

Срок: 2020-2024 г.

 

4. Спортно майсторство

 

Тази подсистема обединява в органическо единство подбора, усъвършенстването и изявата на спортните ни таланти в играта спортен бридж. Нейното място в настоящата програма се определя от нарастващото значение на големия (елитния) спорт и неговите престижни и възпитателни функции. Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция днес изискват адекватна система за подготовка. Българската Бридж Федерация се стреми да подпомага спортните клубове, които предоставят по-добри условия на елитните ни спортисти.

За изпълнението на тази стратегическа задача е необходимо усилията да се насочат в две основни направления.

 

4.1. Детско-юношески спорт (ДЮС)

 

Световната практика показва, че програмата за развитието на детско-юношеския спорт, трябва да бъде съобразена със съвременните тенденции в развитието на елитния спорт - преди всичко неговата професионализация. Оптимизирането на тази подсистема на високото спортно майсторство трябва да се извършва върху принципа на повишаване на качествените показатели за сметка на количествените показатели. Оттук произтичат няколко принципни задачи, които Българската Бридж Федерация трябва да реши:

• да се стимулира създаването на детски спортни школи, като обособени структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на талантливи деца за спортно развитие;

• да се предвидят в бюджета стипендии за най-изявените ни деца спортисти.

 

4.2. Спорт за високи постижения

 

Стремежът на всеки един от спортните ни клубове е насочен към създаването на елитни състезатели, които от своя страна ще привлекат още деца желаещи да спортуват. За Българската Бридж Федерация, запазване на традициите и издигане престижа на спортните ни клубове, е приоритет. За постигането на целта е нужно:

·спортните клубове да се концентрират своите усилия върху качеството и ефективността на тренировъчния процес;

·да се потърсят възможности за увеличаване броя на треньорите в клубовете, за да се даде възможност за специализация към конкретна възрастова група или степен на спортна изява;

· чрез средствата от бюджета да се продължи подпомагането на спортните ни клубове, за подготовка и участие на държавни първенства.

·категоризация на спортните клубове в зависимост на постигнатите успехи на държавно и международно ниво през последните 10 години.

 

ІІІ.4.3. Спорт в малките населени места и квартали

 

Спортния бридж като социална среда създава условия за социални контакти, сътрудничество, връзки и допринася много за интегрирането на хора от малките населени места в големия град. Неразделна част от спорта е придобиването на етични стойности и принципи за честна игра – спортна етика. В спортната история на България не са един и два примерите за откриване и реализиране на големи спортисти от селата. Неприемливо е да се оставят деца без занимания с физически упражнения и спорт, понеже малките населени места не разполагат с подходящи условия за спорт. Това налага Българската Бридж Федерация съвместно със спортните клубове да се ангажират в:

•създаване и финансиране на програма за превличане на даровитите деца от селата към спортните клубове в града с цел реализация в големия спорт.

•целево подпомагане на спортни клубове, които водят тренировъчен процес в малките населени места и квартали.

 

 

V. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Днес оперативното управление на Българската Бридж Федерация извежда на преден план проблема с треньорските кадри. Сериозен е проблемът с кадровото осигуряване. В системата на спортния бридж работят все повече хора без необходимия ценз и професионална квалификация. Съвременния спорт изисква тренировъчния процес да се води от високо квалифицирани треньори, ангажирани целодневно в своята работа, които задължително трябва да бъдат запознати с най-новите методики за физическа и психологическа подготовка на своите състезатели. Работата с деца и високоразрядни спортисти е изключително отговорна. За тази цел е необходимо да се предприемат практически стъпки за неговото решаване ;

• Финансовите средства, които се предоставят от Българската Бридж Федерация да бъдат насочени и за повишаване на треньорските заплати на базата на показатели и нормативи за постигнати резултати от тяхната дейност.

• Ежегодно да се определят и финансови средства за обучение, на треньори, организатори и съдии за тренировка и спортна на дейност в клубовете.

• Учредяване на експертен спортен съвет, като консултативен и контролиращ орган.

• Организиране на семинари с треньорите на спортните клубове.

 

VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

За изпълнението на настоящата програма е задължително да се потърси допълнително финансиране. Възможни източници са: 

 

 European Bridge League- чрез организиране на международни прояви;

 училищни програми за извънкласна дейност- допълнителни доходи за професионалните треньори;

От стопанския сектор чрез реклама и спонсорство на пазарен
принцип за подпомагане на местните спортни сдружения;

от собствени приходи на сдружението - доброволните вноски на
членовете, приходите от спортни състезания, трансферът на спортисти,
спортни услуги, телевизионни права и други разрешени от закона
дейности;

Oт общинските бюджети- за подпомагане дейността на спортните организации за финансиране на специални програми насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението;

от допълнителни източници за финансирането- по линия на структурните фондове на Европейския съюз за изграждане и реновиране на спортни съоръжения и обекти;

от държавния бюджет-за финансиране на различните програми по линия на МФВС ;

Резултати