Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 18.22.2022

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

Днес, 18.12.2022 г., от 13.00 ч., в гр. Асеновград, се проведе заседание на УС на  

Сдружение   „Българска Бридж Федерация“ .

Присъствали: Елица Георгиева, Климентин Николчев, Георги Първанов, Живко Драганов, Стоян Николов.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния 

                                  Дневен ред на заседанието:

 • Утвърждаване на Спортен календар за 2023г. относно провеждане на Държавните първенства по бридж и Националните турнири по бридж под егидата на ББФ.
 • Подпомагане на клубовете членове на ББФ.
 • Промени в Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж .
 • Приемане на изисквания за определяне  на състезатели в представителни отбори на България.
 • Приемане на схема и Регламенти за провеждане на ДОП и КОП за 2023г.
 • Промени в наредбата за плащане на годишен членски внос от клубовете и картотекиране на състезатели.
 • Отразяване на ДОП, КОП, Държавни двойкови първенства, Симултанни турнири и други събития под егидата на ББФ в сайта на федерацията и в други електронни медии.
 • Приемане на Бюджет на ББФ за 2023г.
 • Приемане на Методология относно правилата за наем на техника и консумативи от ББФ.

 

По т.1  от Дневния ред:

Членовете на УС, като се обединиха около предложените дати за провеждане на Държавните първенства по бридж за 2023г  взеха с единодушие следните решения:

  • Държавното отборно първенство (ДОП) ще се проведе в следните  етапи:

Пролетен полусезон – 31.03 – 02.04.2023г.

Есенен полусезон – 22.09 – 24.09.2023г.

Баражи – 14.10 – 15.10.2023г.

Супер финал (финална четворка) – 17.11 – 19.11.2023г. 

  • Клубното отборно първенство (КОП) ще се проведе в следните етапи:

Квалификационен етап 

 • кръг – 17.03.2023г.
 • кръг – 30.04.2023г.
 • кръг – 21.05.2023г.

                               Четвъртфинали – 21.10 – 22.10.2023г.

                               Суперфинал (финална четворка) – 08.12 – 10.12.2023г.

  • Държавно първенство двойки ще се проведе на 21.04 – 23.04.2023г.
  • Държавно първенство Смесени двойки ще се проведе на 13.05 – 14.05.2023г.
  • Държавно първенство Сеньори ще се проведе на 01.06.2023г.
  • Турнир за поканени двойки – „ББФ ЕЛИТ“ – 25.02 – 26.02.2023г.

 УС възлага на Изпълнителния директор на Сдружението да публикува Спортния календар за 2023г. в сайта на ББФ – www.bridge.bg в предвидените нормативни срокове.

 

По т.2  от Дневния ред:

Във връзка със стимулиране на активната клубна състезателна дейност на клубове, членове на ББФ, които разполагат с помещение за осъществяване на състезателна дейност,

След проведени разисквания членовете на УС взеха  с единодушие следните решения:

2.1 ББФ осигурява финансово подпомагане на клубове,  членове на ББФ, които не са провеждали клубни турнири, отразени в сайта на федерацията през 2022г.

При провеждане на Клубен турнир по бридж през 2023г., отразен с класиране и ЕЛО в сайта на Федерацията, всеки такъв клуб ще бъде финансово подпомогнат от ББФ в размер на 20 лв. на отбор и 10лв. на двойка за провеждане на един турнир месечно.

2.2. ББФ осигурява материално-техническо подпомагане (карти, бидингбоксове, покривки и др.) на всички клубове, които ежеседмично провеждат Клубни турнири по бридж, отразени с ЕЛО класация и качени резултати в сайта на федерацията.

 

                      По т.3  от Дневния ред:

След проведени разисквания членовете на УС взеха  с единодушие следните решения:

3.1 Допълва се чл.12 ал.1 от Наредбата за организиране на турнири по бридж със следния текст: ББФ може да възложи организирането на Национален турнир по бридж и на Външен организатор. 

3.2 Допълва се чл.17 относно таксата администриране със следния текст: 

В срок от 3 дни след приключване на турнира, организаторът е длъжен да заплати на ББФ такса за администриране в размер на 1.00 лв. за всеки състезател, участвал във всяко от проведените състезания. За външен организатор таксата за администриране е в размер на 1.50 лв. на състезател.

                             3.3 Допълва се  чл. 18  с нова ал. 3 от Наредбата със следния текст:

                                   В срок от 5 дни след приключване на турнир, Организаторът е длъжен да предостави на ИД на ББФ доклад за проведения турнир. Неразделна част от доклада са изискванията по ал.1 и ал.2 както и Ведомост за събраните такси от некартотекирани състезатели, такса администриране и наем техника.  

                             3.4 Допълва се чл. 18 с нова ал.4 от Наредбата със следния текст:

При неспазването на срока по ал.3 , на организатора се налага наказание както следва:

 • При закъснение до 15 дни – организаторът се наказва с глоба в размер 50лв. 
 • При закъснение до 30 дни – организаторът се наказва с глоба в размер 100лв.
 • При непредоставяне на Доклад за проведения турнир – организаторът губи право да организира Национален турнир под егидата на ББФ за срок от една година.

 

По т. 4 от Дневния ред:

След проведени разисквания членовете на УС взеха  с единодушие следните решения:

 4.1 В Представителни отбори на България могат да вземат участие само състезатели, които са в топ 100 на Официалната ранглиста за предходната календарна година, освен в случаите, когато в конкретен Регламент за съответното първенство или квалификация е предвидено друго.

 

                  По т. 5 от Дневния ред:

След проведени разисквания и на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

5.1 ЕЛО в ДОП получават първите 14 (четиринадесет) отбора в края на първенството (Първите шест от А група, отпадналите четири от А група след изиграването на Есенния полусезон и четирите отбора влезли в А група за втория полусезон), както и отборите заели от трето до шесто място в двете Б групи в крайното класиране.

5.2. ДОП за 2023г. ще се проведе при следната схема, подробно описана в Регламент за провеждане на ДОП 2023г.:

Два полусезона с преливане на четири отбора от А в Б група след края на всеки полусезон, Баражи за класиране във етап Суперфинал, в които участват отборите заели 3 и 4 място в А група след изиграване на Есенния полусезон и отборите заели първо място във всяка от двете Б групи. Отборът заел 3 място в А група след изиграване на Есенния полусезон получава право да си избере противник за баража за класиране в етап Суперфинал между отборите, победители в Източната и Западната Б групи, отборът заел 4 място в А група след изиграване на Есенния полусезон играе Бараж за класиране в етап Суперфинал, с другия отбор победител от Б група. Отборите заели 1 и 2 място в А група след изиграване на Есенния полусезон се класират директно за Етап Суперфинал.

 5.3. ДОП –   Финал за 2023г  да бъде проведено при следните условия:

                   Дати: 17 – 19  Ноември  2023 г.;

                   Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив

                   Такса за участие: 80 (осемдесет) лева на отбор за всяка фаза от ДОП. 

                   При записване всеки отбор заплаща 160 лв. (таксата за участие в Пролетния и Есенния полусезон).

                  Срок за регистрация: до 31.01.2023г.

                    Майсторски точки:

                  Майсторски точки получават всички отбори от А група в края на Есенния полусезон, както и отпадналите четири отбора от А група в края на Есенния полусезон, както и заелите от трето до шесто място отбори в двете Б групи в края на първенството. 

ДОП

Финал

място

точки

Зони

Място

след класиралите се за „Национална А група“

 

  точки

 

1

250

 

3

40

 

2

200

 

4

30

 

3

150

 

5

20

 

4

125

 

6

10

 

5

110

 

 

 

 

6

95

 

 

 

 

7

85

 

 

 

 

8

75

 

 

 

 

9

65

 

 

 

 

10

60

 

 

 

 

11

55

 

 

 

 

14

 

 

12 50

13 45 40  

 

 

 

5.4  ДОП – 2023г. -  Зонални квалификации (Б групи)   да бъдат проведени при следните условия:

               Дати:  Квалификациите на отделните зони се провеждат в периода

 31 Март – 24  Септември 2023 г., след съгласуване с УС на ББФ

                Място:  Определя се от  УС на ББФ;

  • КОП –  – Финал за 2023г. да бъде проведено при следните условия:

                  Дати: 08 – 10  Декември 2023 г.;

                  Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив;

                 Такса за участие: 80 (осемдесет) лева на отбор за фсяка фаза на КОП.

                 Срок за регистрация на отборите: до 01.03.2023г. 

                                              Майсторски точки:

                          КОП

Баражи/Финал

място

точки

 

 

 

 

1

150

 

 

 

 

2

120

 

 

 

 

3

90

 

 

 

 

4

75

 

 

 

 

5

65

 

 

 

 

6

55

 

 

 

 

7

50

 

 

 

 

8

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.  Държавно първенство  Двойки да бъде проведено при следните условия:

                 Дати: 21– 23  Април 2023 г.;

                 Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив;

                Такса за участие: 80 (осемдесет) лева на двойка;

                Майсторски точки: 

ДП Двойки

Финал А

място

точки

Финал Б

място

точки

 

1

150

 

1

40

 

2

125

 

2

30

 

3

100

 

3

20

 

4

90

 

4

10

 

5

80

 

 

 

 

6

70

 

 

 

 

7

65

 

 

 

 

8

60

 

 

 

 

9

55

 

 

 

 

10

50

 

 

 

 

11

45

 

 

 

 

12

40

 

 

 

 

13

35

 

 

 

 

14

30

 

 

 

 

15

25

 

 

 

 

16

20

 

 

 

 

17

15

 

 

 

 

18

10

 

 

 

            5.7. Държавно първенство за смесени двойки да бъде проведено при следните условия:

               Дати: 13-14Май 2023г.;

               Място: гр. Стара Загора 

               Такса за участие: 60 (шестдесет) лева на двойка;

               Майсторски точки:

ДП Смесени Двойки

място

точки

 

1

50

 

2

40

 

3

30

 

4

25

 

5

20

 

6

18

 

7

16

 

8

14

 

9

12

 

10

10

 

 

 

 

  • Държавно първенство за  сеньори ( Двойки ) да бъде проведено при следните условия:

                           Дати: 01.06.2023г.

            Място: гр. София, Парк хотел Витоша.

            Такса за участие: 40 (четиридесет) лева на двойка

           Майсторски точки:

 

 

ДП Сеньори Двойки

място

точки

 

1

50

 

2

40

 

3

30

 

4

25

 

5

20

 

6

18

 

7

16

 

8

14

 

9

12

 

10

10

 

 

 

 

 

5.9.Турнир за поканени двойки – „ББФ ЕЛИТ“  да бъде проведен при следните условия:

Право на участие получават 16 състезателни двойки, класирали се от Първо до Трето място на ДОП, КОП, Държавното първенство Двойки. Допуска се допълване на схемата до 16 състезателни двойки от призьорите на Държавното Микс двойково първенство и от Веригата симултанни турнири за 2022г.

Дати: 25.02. – 26.02.2023г.

Място: Старозагорски Мин. бани, Велинград или София (предстои уточняване)

Такса за участие: Безплатно

 

      

Информацията за графика и условията за провеждане на държавните първенства през 2023 г. да бъде оповестена в съответствие с Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж.

УС възлага на Изпълнителния директор на Сдружението да публикува Регламенти за провеждане на Държавните първенства за 2023г. в сайта на ББФ – www.bridge.bg в предвидените нормативни срокове.

 

По т. 6 от Дневния ред:

            След кратка дискусия членовете на УС приеха с единодушие Проекта за промени в Наредбата за плащане на годишен членски внос от клубовете и картотекиране на състезатели и взеха следните решения:

6.1. Срокът за картотекиране на състезатели към клубовете е до 31.01.2023. Картотекирането на състезатели се извършва чрез попълване на ведомост на заплатилите такса картотекиране в Клуб (член на ББФ).
Таксите за картотекиране на състезател за 2023г. (24лв на състезател) следва да бъдат събрани и преведени до 31.01.2023г .
6.2. Картотекиране на състезатели може да се извърши  от 31.01.2023 до 28.02.2023, но с такса - 30лв на състезател, който не фигурира във ведомостта изпратена до 31.01.2023.

6.3. Такса картотекиране на състезатели  няма да се събира по време на провежданите национални турнири по бридж! 

6.4. Състезатели, които не са заплатили такса картотекиране за 2023г. нямат право да участват в Държавните първенства организирани от ББФ за съответната година.

6.5. Таксите за участие в турнир (според наредбата) за некартотекирани състезатели са 5лв. на сесия двойки и 10лв. на отборен турнир.

6.6. Бланката - Ведомост на картотекирани състезатели  се изпраща от Председателя на съответния клуб на адрес office@bridge.bg.

6.7.  Картотекирането на състезателите се извършва в началото на всяка календарна година и важи само за съответната година.

           УС Възлага на Изпълнителния директор на Сдружението да публикува измененията  в Наредбата  в сайта на ББФ – www.bridge.bg в предвидените нормативни срокове.

 

               По т. 7 от Дневния ред:

Членовете на УС след кратко обсъждане взеха единодушно следните решения:

Събитията от Държавния спортен календар се отразяват своевременно чрез публикуване на резултати, снимков материал и кратки статии в сайта на Федерацията както и в др. електронни медии, Фейсбук бридж групи и по друг подходящ начин, както и с онлайн излъчване на най-значимите състезания.

 

 

               По т. 8 от Дневния ред:

Стоян Николов запозна присъстващите с финансовото състояние на ББФ за 2022г и предложи на гласуване приемане на Бюджет на ББФ за 2023г. 

След като се запознаха с конкретните параметри на предвидения проектобюджет за 2023г. и като отчетоха предвидените разходи за календарната 2023г., членовете на УС взеха с единодушие следното РЕШЕНИЕ:

 8.1. Приемат Бюджета на ББФ за 2023г. и възлагат на Стоян Николов да го предостави  за публикуване в сайта на ББФ в нормативно определения срок.

 

               По т. 9 от Дневния ред:

Беше поставен за дискусия методологията предоставяне на  техника от ББФ на организатори на турнири по бридж. След обсъждане членовете на УС взеха единодушно следните решения:

  • Таксата за наем на техника и оборудване за Организатори на Национални турнири под егидата на ББФ се запазва в размер на 20лв. на ден, за всеки ден от турнира.
  • Таксата за наем на техника и оборудване за Външни организатори, както и за предоставяне на техника и оборудване за организиране на турнири, които не са под егидата на ББФ е в размер 40лв. на ден, за всеки ден от проведения турнир.

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на УС беше закрито в 17.30ч.

Елица Георгиева ..........................................

Климентин Николчев   ..........................................

Георги Първанов          ..........................................

Живко Драганов ..........................................

Стоян Николов               ..........................................

 

Резултати