Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол ОС - 06.10.2023

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”

      Днес 06.10.2023 г. от 14.00ч. в гр. Стара Загора , ул. “Цар Симеон Велики” №100- ХОТЕЛ ВЕРЕЯ  се проведе редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ”(ББФ). Събранието бе свикано по инициатива на УС на Сдружението, в съответствие с чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ, чрез покана поставена на видно място на адреса на управление и публикувана в ТРРЮЛНЦ съобразно изискванията на чл.11 ал.1 от УСТАВА на БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ.

Събранието бе насрочено за 13:00 часа и започна в 14:00 часа, след като бяха спазени изискванията на ЗЮЛНЦ относно необходимия кворум за провеждане на ОС.

Присъстващите делегати, представители на спортните клубове, членове на ББФ избраха мандатна комисия за проверка на кворума в състав: Живко Драганов и Стоян Николов. След извършена поименна проверка комисията установи, че на Общото събрание присъстват представители на шест клуба, членове на ББФ. Един от клубовете беше представляван от пълномощник, описан в присъствения лист на ОС.

         Делегатите пристъпиха към избор на Председател и Протоколчик на ОС , като избраха единодушно Живко Драганов да представи и води Дневния ред на ОС и избраха единодушно Стоян Николов да води протокола на ОС.

Председателят на Общото събрание Живко Драганов запозна присъстващите със следния Дневен ред:

Приемане на програма за стимулиране на клубовете членове на ББФ.

Приемане на бюджет за 2024г.

 Приемане на промените в Наредбата за определяне на членския внос на клубовете и индивидуалната такса картотекиране на състезатели.

Разни.

По т.1 от дневния ред: 

Приемане на програма за стимулиране на клубовете членове на ББФ.

Членовете на общото събрание разгледаха постъпилото предложение от УС на ББФ за утвърждаване на програма за стимулиране на клубовете членове на ББФ. След представянето на програмата и подробно разяснение относно условията за стимулиране на клубовете от Живко Драганов, всички присъстващи единодушно приеха програмата като взеха следните Решения:

Определят стимулиране на активните клубове под формата на ваучери на стойност 20 лв. за отбор и 10 лв. за двойка, участвали в най-посетения клубен турнир за съответния месец с качени резултати  и изчислено ЕЛО в сайта на федерацията.

Безвъзмездно предоставяне на оборудване (бриджмейти + сървър) на клубовете, редовно организиращи клубни турнири по бридж. 

 

По т. 2 от дневния ред:    

Приемане на бюджет за 2024г.

Председателя на общото събрание Живко Драганов запозна присъстващите с проекто- бюджета на ББФ за 2024г. и предостави копие. След запознаване на присъстващите членове с приходната и разходната част и проведен дебат, Бюджета беше приет единодушно.

                    По т. 3 от дневния ред: 

Председателстващият ОС запозна присъстващите с предложението да бъде актуализирана Индивидуалната годишна такса за картотекиране на състезатели така както бе актуализиран членският внос на клубовете считано от новата 2024 г. 

След като обсъдиха направеното предложение, делегатите на ОС взеха с единодушие следното Решение: 

Индивидуалната такса за картотекиране на състезатели навършили 26 години се променя от 24лв. на 50 лв. считано от 01.01.2024г. 

Годишният  членски внос на клубовете, членове на ББФ се променя от 50 на 100 лв. годишно, считано от 01.01.2024г. 

 

 

    По т.4 от дневния ред: Разни.

4.1  Христо Дюлгеров запозна присъстващите с резултатите от проведения летен Младежки бридж лагер като сподели желанието изразено от Атанас Иванов да води подготовката на младежи до 21 години за участие в представителен отбор на страната в съответната възрастова група.

  Внесено беше предложение от Христо Дюлгеров да се регламентират условия за подпомагане на треньори занимаващи се с развитие на млади състезатели. След дискусия беше решено да се изготви програма с условия за подпомагане на треньорите на следващото заседание на УС на ББФ.

4.2  Николай Василев внесе запитване относно критериите за  подпомагане на Националния младежки отбор U-31 от страна на ББФ относно предстоящото участие на закрито Европейско първенство през 2024г. 

Председателстващият ОС предложи на следващото заседание на УС на ББФ да бъде взето решение по този въпрос. 

Поради изчерпване на точките от дневния ред редовното заседание на Общото събрание на  Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” бе закрито в 15:00ч. на 06.10.2023г.

 

Председател на ОС: Живко Драганов

 

Протоколчик на ОС: Стоян Николов

Резултати