Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Дисциплинарен правилник

 БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

I. Общи разпоредби

 

1. Основна цел на настоящия Правилник е да упражни възпитателно въздействие върху членовете и бридж клубовете, регистрирани към ББФ, да се избегне нарушаване на дисциплината, както и да осъществи санкциониране на установените нарушения.

2. Председателят на Дисциплинарната комисия (ДК) се избира от УС нa ББФ. Членовете на ДК се предлагат от Председателя на Дисциплинарната комисия, като УС на ББФ избира и утвърждава титулярите между така предложените (при необходимост Председателят на ДК прави нови предложения).

3. Комисията се състои от три до пет члена.

4. Решенията на ДК се отнасят за всички състезания на ББФ, включително и клубните такива. В случай на нарушение на клубно ниво, ДК се произнася по случая според разпоредбите на този Правилник, а клубът или регионалната зона имат право да водят своя процедура и да вземат допълнителни решения за прилагане на дисциплинарна мярка.

5. На дисциплинарна отговорност подлежи всеки член на ББФ – играч, служебно или официално лице или клуб. ДК е компетентна да налага наказания при допуснати нарушения на всички състезания, провеждащи се под егидата на ББФ, както и за неспазване на дисциплината от страна на официални лица на ББФ, регионални зони, клубове или организатори на отделни състезания.

6. Разпоредбите на Правилника са валидни и се прилагат за всеки член на ББФ, участвал на състезания в чужбина самостоятелно, от името на ББФ или от името на клуб член на ББФ.

7. ДК има право да налага наказания за поведение на членове на ББФ, уронващи престижа на ББФ на състезания в чужбина.

 

 

II. Дисциплинарни нарушения

 

Неспазването на дисциплината се дели на леки и сериозни нарушения, в зависимост от следните критерии:

1. Леки и/или неумишлени нарушения

а)леко и неумишлено неспазване на нормите на поведение и бридж етиката и Правилника за участие в състезание

б)леки форми на неприлично поведение, спрямо който и да е член на ББФ или участник в състезание, включително и партньори

в)неумишлено възпрепятстване на нормалното протичане на състезание

г)леко и неумишлено застрашаване на реномето и интересите на клуба, регионалната зона или ББФ

д)леко нарушаване на служебни задължения

е)повторно, в срок по-кратък от 60 дни дисциплинарно предупреждение, наложено от ДК или служебно лице.

ж)пропуск от страна на ДК или служебно лице за очевидно дисциплинарно нарушение да бъде произнесено публично предупреждение или внесено дисциплинарно уведомление

2. Сериозни и/или умишлени нарушения

а)Своеволно напускане на състезание, без изричното разрешение на Главния съдия

б)Умишлено нарушаване на нормите на поведение и бридж етиката и Правилника за участие в състезание

в)Тежки и агресивно изразени форми на неприлично поведение спрямо участник в състезанието, включително и партньори

г)Умишлено възпрепятстване нормалното протичане на състезанието

д)Извършване на каквато и да е нередност под очевидното въздействие на алкохол, наркотици и др.

е)Сериозно и умишлено застрашаване на реномето и интересите на клуба, зоната или ББФ

ж)Сериозно нарушаване на служебна функция за лични цели и/или във вреда на ББФ и/или отделни нейни членове, включително неоснователно отстраняване от състезание

з)Всяко дисциплинарно нарушение, извършено по време на условно дисциплинарно наказание или друго по-тежко наказание

и)Предоставяне на неверни данни или премълчаване на истината с по-тежки последствия за интересите на клуба, зоната или ББФ

й)Обиждане или очевидно незачитане на ДК, съдиите, членовете на апелативната комисия и организаторите на турнирите

к)Съзнателно невярно или клеветническо уведомление за нарушение, особено за такова, което подлежи на автоматично наказание

л)Пропуск от страна на служебно лице за очевидно тежко дисциплинарно нарушение да бъде произнесено автоматично наказание или внесено дисциплинарно уведомление, както и разрешение за участие в състезание на играч, наказан със забрана за игра или дисквалификация

м)Манипулиране и инсцениране на срещи или раздавания

н)Мамене(умишлено подвеждащо обяснение) като най-тежка форма на неспазване на нормите на поведение и бридж етиката

о)Умишлено, уговорено и систематично мамене на противника за реалното значение на обявите при отделните фази на анонсиране или игра

п)Размяна на информация извън позволения бридж речник

р)Съзнателно лъжливо или клеветническо уведомление за мамене

 

За всички горепосочени дисциплинарни нарушения е задължително внасянето на дисциплинарно уведомление, както и провеждане на съответната процедура от ДК.

 

Тъй като настоящият правилник освен наказателно-превантивен, има и възпитателен характер, организаторът на всяко състезание е длъжен на видно място да закачи:

А. Екземпляр от дисциплинарния правилник със списък на:

1/ нарушенията

2/ случаите на отстраняване

3/ наказанията

Б. Правилник за реда за провеждане на състезанието

 

 

III. Отстраняване

 

За сериозни или умишлени нарушения преди започване на дисциплинарната процедура може да се наложат следните отстранявания:

1)автоматично отстраняване

2)отстраняване по решение на ДК

Отстранените играчи нямат право да участват на състезания на клуба, регионална зона или ББФ, а отстранените функционери нямат право да изпълняват своите функции до вземане на решение от ДК.

1. Автоматично отстраняване възниква при отстраняване на играч, двойка или отбор от състезание по решение на длъжностно лице (ДЛ) – под ДЛ следва да се разбира главния съдия, както и организатора на турнира. ДЛ е длъжно да произнесе мярката автоматично отстраняване, щом се увери, че има сериозно или умишлено нарушение, описано в раздел II. т.2. ДЛ следва в 3-дневен срок да информира ДК за автоматичното отстраняване. Автоматичното отстраняване е валидно до решение на ДК, но не по-дълго от 15 дни.

2. Отстраняване по решение на ДК се приема с мнозинство от членовете на комисията, като цялата процедура може да продължи за срок не по-дълъг от 15 дни.

 

IV. Наказания при дисциплинарни нарушения

 

1. За членове

1)предупреждение

2)условно наказание, като в случай на извършване на повторно нарушение в периода на условно наказание, се изтърпяват и двете наказания ефективно

3)временна забрана за игра на официални състезания или упражняване на служебни функции, под егидата на ББФ, за определен период от време до 2 години

4)забрана за игра на официални състезания или упражняване на служебни функции, под егидата на ББФ чрез дисквалификация до 5 години

ДК има право да комбинира наказанията по своя преценка.

2. За клубове

1)предупреждение

2)забрана клубът да участва на състезания на ББФ за определен период до 2 години

3)забрана за организиране на официални състезания за определен период до 2 години

4)забрана клубът да участва на състезания в чужбина за определен период до 2 години

3. Задължителен обсег на наказанията

1)за леки/неумишлени/ нарушения – минимално наказание – предупреждение

2)за повтарящо се леко нарушение или сериозно нарушение – временна забрана

3)за мамене – временна забрана от 1 до 2 год.

4)за повторно мамене – дисквалификация до 5 год.

4. Времетраене на наказанията и влизане в сила

1)предупреждение – до 90 дни

2)условно наказание – от 90 дни до 2 години

3)временна забрана – от 90 дни до 2 години

4)дисквалификация - от 2 години до 5 години

 

Наказанията започват да текат от датата на вземане на Решение за дисциплинарно наказание в ДК.

Длъжностните лица са длъжни в 3-дневен срок да изпратят уведомление за дисциплинарното нарушение до ДК, като при умишлено забавяне или неизпращане, подлежат на наказание по този правилник.

При определяне на наказанието ДК взима под внимание смекчаващи вината обстоятелства /самопризнание, разкайване, предишно примерно поведение, обективно влияние на лични проблеми и др./, както и утежняващи вината обстоятелства /предишно лошо поведение, умишлена небрежност, неспазване на дисциплината при завръщане или по време на изтърпяване на наказанието, валидно условно наказание, повторение на същото нарушение, сериозно нарушаване на престижа или интересите на ББФ/.

 

 

V. Процедури

 

1. Откриване на процедура

ДК открива процедура при получаване на писмено уведомление за дисциплинарно нарушение от страна на член, клуб, зона, длъжностно лице, УС на ББФ или по собствена инициатива.

Уведомлението трябва да бъде своевременно по смисъла на този Правилник и да съдържа информация за мястото, времето, вида и извършителя на нарушението.

 

За изясняване на фактите и обстоятелствата около нарушението ДК може да покани нарушителите, длъжностните лица или други свидетели на събитието, като изпрати покана по всякакъв разумен начин, давайки си сметка за обективната възможност да се отзоват. Липсата на отговор при покана, отправена от ДК, се счита за неспазване на дисциплината. Информацията по време на Процедурата е публична, с изключение на консултациите и вземането на решението. Мотивите за взетото решение се обявяват публично.

2. Отвод

В процедурата няма право да участва член на ДК, който е:

1)нарушител

2)вносител на уведомлението

3)лично засегнат

4)с нарушителя са в близки или родствени отношения

Член на ДК, съзнаващ причините за отвод, е длъжен да информира за това председателя на ДК и да си направи отвод.

Искане за отвод на член на ДК може да пожелае всяка от страните в процедурата.

Отводът може да се приеме или отхвърли като несъстоятелен, като възражение срещу отхвърлянето може да се внесе само с възражение към окончателното Решение на ДК.

Не може да се иска отвод в процедура, която ДК повдига по своя инициатива.

3. Срокове

След получаване на уведомлението ДК следва в срок от 15 дни да изясни фактите и да приключи процедурата по дисциплинарния случай. При обективни пречки за спазване на срока се допуска, по изключение този срок да се удължи с още 15 дни.

4. По време на цялата процедура ДК има право да налага мярката “отстраняване” по своя преценка, съответно да променя и отхвърля наложени мерки “отстраняване”, но само в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник.

5. Давност

Не може да бъде открита процедура за нарушение, ако са изминали:

1)повече от 1 месец за леко нарушение

2)повече от 3 месеца за сериозно нарушение

 

 

VI. Решение

 

След приключване на процедурата ДК взима решение с мнозинство. При равен брой гласове тежест има решението на Председателя.

Решението се взима от минимум трима членове на ДК и следва да съдържа:

1)анализ на нарушението

2)идентификация на нарушителите

3)вид на наказанието /съответно освобождаване от отговорност/

4)срок на наказанието

Решението на ДК се регистрира в специален дневник на ДК и задължително се публикува на интернет страницата на ББФ непосредствено след взимането му. При осигурен и-мейл адрес от нарушителя, решението му се изпраща по електронен път.

 

 

 

 

VII. Процедура на втора инстанция

 

1. В седем-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на ББФ, пред УС на ББФ може да бъде внесено писмено възражение срещу решението на ДК от лицето, срещу което е образувано дисциплинарно производство, от главния съдия или от организатора на турнира. Също така писмено възражение могат да внесат и всички заинтересовани лица (напр. потърпевшите от нарушението, лицата подали писмено уведомление и т.н.) в зависимост от конкретиката на случая, стига тези лица да се посочват изрично в решението на ДК.

2. УС на ББФ трябва да вземе решение по полученото възражение в 15 дневен срок.

УС може да потвърди или отмени частично или изцяло решението на ДК, като така взетото решение е окончателно.

Когато решението бъде отменено и се налага събирането на нови доказателства за обстоятелства, които не са изяснени и са от значение за правилността на наложеното наказание, УС връща на ДК случая за преразглеждане със задължителни указания. Повторното решение на ДК подлежи на обжалване пред УС, чието решение е окончателно.

3. Възражението не отлага наказанието до вземане на решение от УС на ББФ или от ДК.

4. Ако при провеждане на процедура на втора инстанция някой от засегнатите е член на УС, не се допуска неговото участие в заседание за вземане на решение по полученото възражение.

 

 

VIII. Общи и заключителни разпоредби

 

1. ДК е длъжна да води регистър за получените дисциплинарни уведомления, както и регистър на взетите решения, включително и на процедурите по втора инстанция.

Регистрите се водят в два екземпляра – един за УС на ББФ и един за архива на ДК.

2. Наказаният член, след изтичане на половината от наказанието му /с изключение на случаите при дисквалификация или ако срокът на наказанието му е минимален/, има право чрез УС на ББФ да внесе Молба за опрощаване до ДК. В 15 дневен срок молбата, заедно със становището на УС се предоставя на ДК за взимане на решение.

ДК в срок до 15 дни следва да вземе решение по молбата.

3. Официално тълкуване на разпоредбите по този Правилник се дава на УС на ББФ.

4. УС на ББФ е длъжен да публикува настоящия Правилник на интернет страницата на ББФ,непосредствено след приемането му.

5. Настоящият Правилник влиза в сила от 25.05.2013г.

 

 

УС на ББФ

 

Изп.Директор: Владислав Испорски

Резултати